Krytyczne procesy testowania

krytyczne procesy testowania: Model oparty na zawartości, służący poprawie procesu testowania, zbudowany w oparciu o dwanaście procesów krytycznych. Zawierają one bardzo widoczne procesy, przy pomocy których pracownicy i kierownictwo oceniają kompetencje oraz najważniejsze procesy, których wydajność wpływa na zysk i reputację organizacji. Patrz także model oparty na zawartości

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

Critical Testing Processes: A content-based model for test process improvement built around twelve critical processes. These include highly visible processes, by which peers and management judge competence and mission-critical processes in which performance affects the company's profits and reputation. See also content-based model.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]