Narzędzie do przeglądów

narzędzie do przeglądów: Narzędzie wspomagające proces przeglądu. Typowe cechy to: wsparcie planowania i śledzenia postępu prac, wsparcie komunikacji oraz repozytorium do zbierania i publikowania metryk. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
review tool: A tool that provides support to the review process. Typical features include review planning and tracking support,
communication support, collaborative reviews and a repository for collecting and reporting of metrics. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]