Pokrycie rozgałęzień

pokrycie rozgałęzień: Odsetek rozgałęzień sprawdzony przez zestaw przypadków testowych. 100% pokrycie rozgałęzień implikuje 100% pokrycie decyzji i 100% pokrycie stanów. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
branch coverage: The percentage of branches that have been exercised by a test suite. 100% branch coverage implies both
100% decision coverage and 100% statement coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]