Koegzystencja

koegzystencja: Zdolność produktu oprogramowania do działania z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku dzieląc wspólne zasoby. [ISO 9126] Patrz: przenaszalność. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

co-existence: The capability of the software product to co-exist with other independent software in a common environment sharing common resources. [ISO 9126] See also portability. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]