metoda określania celów S.M.A.R.T.

metoda określania celów S.M.A.R.T.: Metoda, według której cele są definiowane bardzo konkretnie, a nie ogólnie. SMART jest akronimem wyprowadzonym z atrybutów celu, które należy zdefiniować: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Attainable (osiągalny), Relevant (trafny), Timely (terminowy). UWAGA TŁUMACZY: SMART z ang. sprytny

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

S.M.A.R.T. goal methodology: A methodology whereby objectives are defined very specifically rather than generically. SMART is an acronym derived from the attributes of the objective to be defined: Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]