Odporność

odporność: Stopień, w jakim system lub moduł może działać prawidłowo przy nieprawidłowych danych lub przy dużym obciążeniu. [IEEE 610] Patrz także tolerowanie błędów, tolerowanie usterek. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
robustness: The degree to which a component or system can function correctly in the presence of invalid inputs or stressful
environmental conditions. [IEEE 610] See also error-tolerance, fault-tolerance. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]