Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników,  koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu testerzy.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest 21CN Radosław Smilgin, adres: ul. Nadwiślańska 124a, 80-680, Gdańsk, NIP: PL5832769297, REGON: 241132628, adres poczty elektronicznej: biuro@21cn.pl (dalej „Administrator”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu (dalej „Użytkownik”).
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Usługi świadczone przez serwis testerzy.pl powiązane są zapleczem administracyjnym z serwisem edu.ittraining.pl (dalej „EDU”). EDU jako część Serwisu testerzy.pl służy do  zarządzania organizacją usług, w tym szkoleń, egzaminów, usług testerskich, oraz do rozliczania i księgowania zrealizowanych usług. Użytkownicy korzystający z usług Serwisu testerzy.pl akceptują politykę prywatności i regulamin EDU.
 8. Okres przechowywania danych: dane przechowywane są przez cały okres realizacji zamówionej usługi szkoleniowej/egzaminacyjnej/testerskiej i po okresie ich zakończenia do momentu usunięcia przez Użytkownika Profilu Użytkownika z serwisu EDU.


§ 2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Serwisu. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „Dane zbierane automatycznie”). 
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. 
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Serwisu. 
 4. Nie ma możliwości zmiany danych zbieranych automatycznie.
 5. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.


§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 2. Użytkownik ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych (w tym otrzymania kopii danych osobowych),
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. Informacje o adresie IP.
 1. W przypadku chęci ze skorzystania z wyżej wymienionych praw, Użytkownik skontaktuje się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@21cn.pl
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.


§ 4 Ogólne cele przetwarzania danych 

 1. Serwis może korzystać z narzędzi analitycznych, takich jak: Google Analitycs używanych do celów wewnętrznych, służących do poprawy funkcjonalności Serwisu, optymalizacji i łatwości użytkowania. Administrator może zobaczyć za pomocą tych narzędzi, w jaki sposób Użytkownik porusza się po witrynie, jakie treści przegląda, skąd trafił na witrynę oraz wiele innych danych analitycznych. Wszystkie czynności Użytkownika są anonimowe, Administrator widzi powyższe czynności wyłącznie jako dane anonimowe, nie jest w stanie przypisać ich konkretnemu Użytkownikowi, dane te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania lub wyświetlania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przez Administratora sprzedawane, użyczane ani udostępniane innym podmiotom.
 4. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 
 5. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. Informacje o adresie IP.


§ 5 Szczegółowe cele przetwarzania danych

 1. Udostępnione dane przetwarzane są w celu:
 1. rejestracji konta Użytkownika na portalu EDU,
 2. rezerwacji szkoleń/egzaminów/usług testerskich przez formularz rezerwacyjny,
 3. złożenia oferty klientowi indywidualnemu lub korporacyjnemu,
 4. zawarcia umowy z klientem indywidualnym lub korporacyjnym,
 5. prezentacji oferty, informacji handlowej oraz informacji organizacyjnych związanych z zamówioną usługą testerską/szkoleniem/egzaminem, 
 6. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy
 7. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy LiveChat
 8. nawiązywanie kontaktów z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia Klienta oraz badań rynkowych,
 9. zapisu do Newslettera,
 10. uczestnictwa w rekrutacji prowadzonej przez Serwis,
 11. rejestracji konta oraz rozliczania subskrypcji usługi dodatkowej testerzy+, znajdującej się na domenie https://plus.testerzy.pl/ .


§ 6 Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Rodzajem przetwarzanych danych są:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. dane adresowe prywatne lub firmowe,
 5. data urodzenia (w przypadku skorzystania z promocji do 24 i powyżej 44 roku życia),
 6. legitymacja studencka (w przypadku skorzystania z promocji dla studentów)
 7. dokumenty potwierdzające tożsamość (w przypadku rejestracji na egzamin).§ 7 Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być:
 1. dostawcy aplikacji webowych,
 2. dostawcy usług serwerowych,
 3. dostawcy hostingu,
 4. podmioty świadczące usługi sprzedaży,
 5. dostawcy usług reklamowych,
 6. operatorzy płatności,
 7. dostawcy poczty internetowej,
 8. dostawcy usług księgowych,
 9. US-rozliczenia podatkowe,
 10. podmioty świadczące usługi sprzedaży,
 11. firmy kurierskie,
 12. biuro obsługi klienta,
 13. administracja biura.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu testerzy.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik Serwisu poprzez zamieszczone w nim linki.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć konto założone na powiązanym z Serwisem EDU. Użytkownik, który nie usunie konta zgadza się z wprowadzonymi zmianami w Polityce Prywatności.
 3. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: podmiotom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią oraz właściwym organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują przepisy RODO i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.