Regulamin

Regulamin 

uczestnictwa w szkoleniach i egzaminach otwartych


Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta.


Definicje

 1. Organizator – Organizatorem Szkoleń jest firma 21CN Radosław Smilgin, ul. Nadwiślańska 124A, 80-680 Gdańsk, reprezentowana przez Radosława Smilgina.
 2. Zamawiający, Klient – osoba fizyczna zamawiająca i opłacająca Usługę szkoleniową.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu.
 4. Umowa – umowa o świadczeniu Usług Szkoleniowych i Egzaminacyjnych, zawierana pomiędzy 21CN a Klientem w chwili przekazania przez 21CN wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia i udział w Szkoleniu i/lub Egzaminie.
 5. Zamówienie, rezerwacja – formularz Zamówienia udostępniony na stronie https://testerzy.pl/szkolenia, uzupełniony i wysłany przez Zamawiającego, celem zakupu Szkolenia i/lub Egzaminu.
 6. Szkolenie – zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, laboratoriów lub wykładów, które mają na celu zdobycie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych Uczestnika Szkolenia.
 7. Egzamin - usługa realizowana za pośrednictwem Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego 21CN (testerzy.pl), we współpracy z podmiotem egzaminującym Global Association for Software Quality (GASQ). 
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady związane z zamówieniem, zakupem, organizacją i uczestnictwem w Szkoleniach i/lub Egzaminach.


§1

Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem szkoleń jest firma 21CN Radosław Smilgin, ul. Nadwiślańska 124A, 80-680 Gdańsk, reprezentowana przez Radosława Smilgina.
 2. Szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej oraz w formie online, według programu, celów szczegółowych i na warunkach określonych w ofercie szkolenia. 
 3. Oferta Szkoleń otwartych wraz z aktualnymi cenami oraz informacją o programie, dostępna jest do wglądu na stronie https://testerzy.pl/szkolenia
 4. Szkolenia otwarte dostępne są dla wszystkich osób fizycznych, indywidualnych bądź pracowników firm w ramach budżetów szkoleniowych zdefiniowanych przez te firmy. 
 5. Oferta Szkoleń zamkniętych zawiera wszystkie Szkolenia dostępne na stronach https://testerzy.pl/szkolenia, http://ittraining.pl/. Zasady i warunki realizacji Szkoleń zamkniętych reguluje indywidualnie wysłana oferta oraz umowa szkoleniowa wysyłana przez Organizatora. Więcej informacji na stronie https://testerzy.pl/szkolenia/dla-firm.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 7. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi, poza udziałem w Szkoleniu: autorskie materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu i/ lub w formie elektronicznej, oraz dodatkowe materiały elektroniczne na platformie EDU http://edu.ittraining.pl/; ponad to imienny dyplom ukończenia Szkolenia w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej oraz wsparcie trenera po Szkoleniu. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie spersonalizowanej lub anonimowej ankiety, a także testów pre- i post- w celu zbadania i porównania nabytych na Szkoleniach kompetencji Uczestników.


§2

Zgłoszenie na szkolenia i egzaminy


 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu i/lub Egzaminie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego na stronach Organizatora www.edu.ittraining.pl lub https://testerzy.pl/szkolenia
 2. Rezerwacja miejsca jest równoznaczna ze złożeniem oferty zakupu określonego Szkolenia i/lub Egzaminu, na warunkach podanych w opisie tego Szkolenia i/lub Egzaminu.
 3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu w ciągu 24 godzin od momentu wysłania formularza. W przypadku złożenia zamówienia w ostatni dzień roboczy tygodnia lub w dni wolne od pracy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie w kolejnym dniu roboczym.
 4. Zawarcie Umowy na Szkolenie i/lub Egzamin, między 21CN a Zamawiającym następuje z chwilą przekazania przez 21CN wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia i udział w Szkoleniu. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 5. Zgłoszenia na Egzamin online lub stacjonarny muszą zostać wykonane na minimum 5 dni roboczych przed planowaną datą Egzaminu. W okresie krótszym niż 5 dni roboczych, zgłoszenia nie zostaną przyjęte. 
 6. Status Uczestnika Szkolenia i/lub Egzaminu jest nadawany przez Administratora po wniesieniu opłaty za udział w Szkoleniu i/lub Egzaminie.
 7. 21CN zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia i/lub Egzaminu. O odwołaniu terminu Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed planowanym terminem.
 8. Zamawiający ma prawo do wprowadzania zmian w zamówieniu. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Zamawiającego najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą planowanego Szkolenia lub Egzaminu. W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na adres mailowy szkolenia@testerzy.pl.
 9. Warunkiem realizacji Skoleń (online i stacjonarnych) i/lub Egzaminów (stacjonarnych) jest zebranie się grupy minimum 7 osób. Egzaminy online realizowane są niezależnie od ilości zgłoszeń.
 10. Organizator potwierdza status organizacji Szkolenia/Egzaminu najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia.
 11. Informacje organizacyjne wysyłane są drogą mailową na 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia.


§3

Warunki płatności


 1. Zawierając Umowę zgodnie z § 2 pkt. 4, Zamawiający zobowiązuje się dokonania zapłaty wynagrodzenia za zamówione Szkolenie i/lub Egzamin. Organizator ma prawo odmówić Zamawiającemu udziału w Szkoleniu i/lub Egzaminie w przypadku braku zapłaty pełnego wynagrodzenia.
 2. Płatność za Szkolenie i/lub Egzamin odbywa się bezpośrednio po dokonaniu zakupu (w przypadku rejestracji na terminy Szkoleń lub Egzaminów potwierdzonych na stronie http://edu.ittraining.pl/ ) lub na podstawie faktury proforma bądź VAT otrzymanej po wysłaniu formularza zgłoszeniowego. Termin płatności oraz dane do zapłaty każdorazowo będą określone na wystawionym dokumencie. 
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 4. W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się w zaplanowanym terminie dokonane płatności zostaną naliczone na poczet udziału w innym terminie lub innych Szkoleniach z oferty Organizatora. Na wniosek Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych. 
 5. Zamawiający zobowiązany jest do podania prawdziwych i pełnych danych do faktury VAT, które powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu/płatności jest inna osoba niż Zamawiający, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zgłoszeniowego podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT (nazwę firmy/instytucji, numer NIP oraz adres).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale na podstawie obowiązku księgowego, niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi.
 7. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych do faktury VAT oraz gwarantuje ich autentyczność, również w przypadku podania danych osoby trzeciej bądź firmy, która jest płatnikiem realizowanej Usługi.
 8. Dane do faktury VAT wprowadzone przez Użytkownika w procesie zakupu, nie mogą zostać zmodyfikowane w zakresie zmiany podmiotu dokonującego zakupu. Dopuszczalne są jedynie korekty oczywistych pomyłek (np. literówki).


§4

Odstąpienie od Umowy


 1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający traci prawo do odstąpienia od Umowy jeśli w czasie wyżej wymienionych 14 dni wziął udział w Szkoleniu i/lub Egzaminie. 
 2. Informacja o rezygnacji ze Szkolenia i/lub Egzaminu powinna być dostarczona w formie pisemnej, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres szkolenia@testerzy.pl pod rygorem nieważności. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy na warunkach opisanych w §4 pkt. 1  Organizator zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o decyzji o wykonanie prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazany numer konta.
 4. Organizator dopuszcza możliwość zamiany zakupionej Usługi Szkoleniowej na inną z jego oferty. Kupujący ma możliwość dopłaty w przypadku wyboru Usługi o wartości wyższej niż dokonany zakup, lub zwrotu nadpłaty w przypadku wyboru Usługi o wartości niższej niż dokonany zakup.

§5

Zasady odstąpienia od Umowy - Anulowanie rezerwacji


SZKOLENIA

 1. Bezpłatne anulowanie Rezerwacji miejsca na Szkolenie możliwe jest nie później niż na 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie poniżej 10-ciu dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Szkolenia, Zamawiający uiści 30% kwoty szkolenia. 
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie 1 dnia przed jego rozpoczęciem lub w dzień rozpoczęcia szkolenia Zamawiający uiści pełne wynagrodzenie należne za zamówione Szkolenie.  
 4. W przypadku niestawienia się na części lub całym Szkoleniu, Zamawiający nie ma prawa ubiegać się o zwrot środków i jest zobowiązany uiszczenia pełnej opłaty za Usługę.

EGZAMINY

 1. Zamawiający ma prawo do bezpłatnego anulowania Rezerwacji miejsca na Egzaminie lub zmiany daty Egzaminu do 10 dni roboczych (egzamin stacjonarny) lub  5 dni roboczych (egzamin online) przed planowanym terminem Egzaminu.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Egzaminie lub chęci zmiany terminu Egzaminu w okresie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia, Zamawiający uiści pełną kwotę należną za Egzamin (egzamin stacjonarny) lub kwotę 60,00 € + 23% VAT (egzamin online).
 3. W przypadku rezygnacji lub chęci zmiany daty Egzaminu online w okresie 1 dnia roboczego przed rozpoczęciem Egzaminu lub w dzień Egzaminu, Zamawiający winien uiścić pełną opłatę egzaminacyjną.


§6

Egzaminy


 1. Podmiotem egzaminującym jest Global Association for Software Quality (GASQ).
 2. W przypadku zamówienia Egzaminu, Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie swoich danych i zgłoszenie go do Egzaminu podmiotowi egzaminującemu.
 3. Egzaminy organizowane są w formie stacjonarnej papierowej, stacjonarnej elektronicznej (jedynie w siedzibie Organizatora) lub online.
 4. Podmiot egzaminujący w pełni odpowiada za jakość arkuszy/pytań/tłumaczeń dostarczanych Egzaminów, a także za jakość/wydajność/stabilność systemu egzaminacyjnego dla Egzaminów online. W razie reklamacji Egzaminów, Organizator występuje z reklamacją w imieniu Zamawiającego.
 5. Przewodnik po systemie egzaminacyjnym online i warunki Egzaminów online możliwe są do pobrania >>tutaj
 6. Zasady zgłoszeń na Egzaminy opisuje §2.
 7. Zasady odstąpienia od Umowy lub zmianę daty Egzaminów opisuje §5. 


§7

Organizacja szkoleń online


 1. Szkolenie prowadzone jest na wskazanej przez Organizatora platformie wideokonferencyjnej: Zoom, Teams lub Google Meets  i odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Na 3 dni robocze Uczestnicy otrzymują e-mail z informacjami organizacyjnymi, w tym informacjami dotyczącymi konfiguracji sprzętu komputerowego jeśli będzie to wymagane, na adres podany w formularzu rezerwacyjnym. 
 3. Uczestnicy Szkolenia mają obowiązek aktywnego udziału w całym Szkoleniu, przez co rozumie się rzeczywistą obecność Uczestnika w trakcie wideokonferencji, w czasie której Uczestnicy mają możliwość włączenia i wyłączenia kamery, mikrofonów oraz możliwość zadawania pytań na czacie.
 4. Uczestnicy zobowiązani są przygotowania sprzętu komputerowego (rekomendowany sprzęt komputerowy to laptop lub PC) oraz zapewnienia sobie stabilnego łącza internetowego.  Organizator nie odpowiada za problemy techniczne spowodowane przez nieodpowiednie przygotowanie sprzętu (np. udział w Szkoleniu przy użyciu smartphone’a, tabletu czy iPada) i sieci przez Uczestników. Równocześnie organizator zapewnia wsparcie techniczne, niemniej problemy techniczne skutkujące niemożliwością uczestnictwa w Szkoleniu, występujące po stronie Uczestników nie będą podstawą do złożenia reklamacji, w razie ich wystąpienia.


§8

Organizacja szkoleń stacjonarnych


 1. Szkolenia stacjonarne odbywają się w salach wynajętych w tym celu przez Organizatora.
 2. W trakcie Szkolenia Organizator zapewnia catering dla Uczestników Szkolenia.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów i/lub noclegów Uczestników na miejsce Szkolenia.
 4. W przypadku niektórych Szkoleń, Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą własny sprzęt komputerowy (rekomendowany laptop). Informacja o konieczności posiadania sprzętu komputerowego, jak i jego konfiguracji zostanie podana w e-mailu organizacyjnym. 


§9

Reklamacje


 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące Szkoleń i/lub Egzaminu w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Usługi.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • e-mail,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • oczekiwania wobec Organizatora w związku ze złożeniem reklamacji.  
 1. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania i udzielić pisemnych wyjaśnień. 
 2. Wniosek należy wysłać na adres mailowy szkolenia@testerzy.pl ,w innym przypadku wniosek nie zostanie przyjęty.


§10

Wyłączenie odpowiedzialności


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej związanej z odwołaniem danego Szkolenia lub Egzaminu.
 3. W przypadku niezależnych od Organizatora przyczyn losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione wcześniej przez Uczestnika koszty (np. rezerwacji noclegu, biletów na przejazd itp.).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego Szkolenia.


§11

Prawa autorskie


 1. Organizator oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu Umowy nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich, praw producenta, praw własności przemysłowej, ani dóbr osobistych osób trzecich oraz, że jest uprawniony do rozpowszechniania autoryzowanych materiałów szkoleniowych, wśród Uczestników Szkoleń.
 2. Uczestnicy Szkolenia mogą korzystać z autorskich materiałów szkoleniowych dostarczonych im w czasie szkolenia wyłącznie do osobistego użytku w kraju lub zagranicą. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione.
 3. Utrwalanie przez Uczestnika przebiegu Szkolenia za pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrującego dźwięk lub obraz, jak również rozpowszechniane treści materiałów, powielanie i udostępnianie, a również wykorzystanie ich w celu prowadzenia szkoleń z własną korzyścią majątkową jest zabronione.
 4. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie, wskazujących, że korzystanie z materiałów szkoleniowych przez Zamawiającego narusza prawa własności intelektualnej tych osób lub były wykorzystywane w sposób nieodpowiedni, łamiący warunki niniejszej Umowy, Zamawiający na własny koszt i ryzyko podejmie się wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Wykonawcy przed takimi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo, do nagrania (w formie audio i/lub video) Szkolenia realizowanego w formule otwartej lub zdalnej, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji.


§12

Przetwarzanie danych osobowych


Przysyłając formularz zgłoszeniowy, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez 21 CN Radosław Smilgin zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją Usługi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych informacji zawiera polityka prywatności


§13

Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.