Słownik

anomalia: Dowolny warunek, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych; albo od czyjejś percepcji lub doświadczenia. Anomalie mogą zostać znalezione podczas: przeglądów, testowania, analizy, kompilacji, albo podczas użytkowania oprogramowania lub odpowiedniej dokumentacji. [IEEE 1044] Patrz błąd, defekt, odchylenie, pomyłka, usterka, awaria, incydent, problem.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

anomaly: Any condition that deviates fromexpectation based on requirements specifications, design documents, user documents, standards, etc. or from someone’s perception or experience. Anomalies may be found during, but not limited to, reviewing, testing, analysis, compilation, or use of software products or applicable documentation. [IEEE 1044] See also bug, defect, deviation, error, fault, failure, incident, problem.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]