Słownik

audyt: Niezależna ocena oprogramowania lub procesów w celu ustalenia zgodności ze standardami, wytycznymi, specyfikacjami oraz/lub procedurami, oparta na obiektywnych kryteriach, wliczając dokumenty, które określają:
(1) postać lub zawartość produkowanego produktu
(2) proces wg którego produkt powinien być produkowany
(3) jak stosowanie się do standardu lub specyfikacji jest mierzone [IDEE 1028]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

audit: An independent evaluation of software products or processes to ascertain compliance to standards, guidelines, specifications, and/or procedures based on objective criteria, including documents that specify:
(1) the form or content of product to be produced
(2) the process by which the product shall be produced
(3) how compliance to standards or guidelines shall be measured [IEEE 1028]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]