Słownik

certyfikacja: Proces potwierdzający ze moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania, Certyfikat moŜna uzyskać np. poprzez zdanie egzaminu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

certification: The process of confirming that a component, system or person complies with its specified requirements, e.g. by passing an exam.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]