Słownik

cykl życia oprogramowania: Okres czasu rozpoczynający się kiedy pojawił się pomysł na oprogramowanie i kończący się gdy oprogramowanie nie jest już dostępne do użytku. Zazwyczaj cykl życia oprogramowania zawiera fazę koncepcji, fazę wymagań, fazę projektowania, fazę implementacji, fazę testów, fazę instalacji i zastępowania, fazę wykorzystania produkcyjnego i pielęgnowania oraz czasami, fazę wycofania. Uwaga: te fazy mogą na siebie zachodzić lub mogą być wykonywane iteracyjnie.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

software life cycle: The period of time that begins when a software product is conceived and ends when the software is no longer available for use. The software life cycle typically includes a concept phase, requirements phase, design phase, implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase, and sometimes, retirement phase. Note these phase may overlap or be performed iteratively.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]