Słownik

diagram przyczynowo – skutkowy: Graficzna prezentacja używana do przedstawienia i wyświetlenia związków pomiędzy różnymi możliwymi źródłowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu lub awarii są porządkowane w kategoriach i podkategoriach poziomej struktury drzewiastej, z (potencjalnym) defektem lub awarią jako korzeniem drzewa. [wg Juran]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

cause-effect diagram: A graphical representation used to organize and display the interrelationships of various possible root causes of a problem. Possible causes of a real or potential defect or failure are organized in categories and subcategories in a horizontal tree-structure, with the (potential) defect or failure as the root node. [After Juran]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]