Słownik

dostępność: Stopień w jakim komponent lub system działa i jest dostępny, gdy wymagane jest jego użycie; często wyrażane w procentach [IEEE 610].

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

availability: The degree to which a component or system is operational and accessible when required to use, often expected as a percentage [IEEE 610].

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]