Słownik

historyjka użytkownika: Wysokopoziomowe wymaganie użytkownika lub wymaganie biznesowe, często używane w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania, w typowych sytuacjach składające się z jednego lub więcej zdań w codziennym lub biznesowym języku, opisujące funkcjonalność potrzebną użytkownikowi, kryteria niefunkcjonalne oraz kryteria akceptacji.

Patrz także zwinne wytwarzanie oprogramowania, wymaganie.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

user story: A high-level user or business requirement commonly used in agile software development, typically consisting of one or more sentences in the everyday or business language capturing what functionality a user needs, any non-functional criteria, and also includes acceptance criteria.

See also agile software development, requirement.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]