Słownik

jakość w oparciu o produkt: Spojrzenie na jakość, przy czym pojęcie jakości jest oparte o dobrze zdefiniowany zbiór atrybutów jakości; te atrybuty muszą być mierzalne w sposób obiektywny i ilościowy. Różnice w jakości produktów tego samego typu muszą się dawać prześledzić aż do sposobu, w jaki konkretne atrybuty jakości zostały urzeczywistnione [wg Garvina]. Patrz także jakość w oparciu o wytwarzanie, atrybut jakościowy, jakość w oparciu o przekraczanie oczekiwań, jakość w oparciu o użytkownika, jakość w oparciu o wartość.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

product-based quality: A view of quality, wherein quality is based on a well-defined set of quality attributes. These attributes must be measured in an objective and quantitative way. Differences in the quality of products of the same type can be traced back to the way the specific quality attributes have been implemented. [After Garvin] See also manufacturing based quality, quality attribute, transcendent-based quality, user-based quality, value based quality.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]