Słownik

jakość w oparciu o wartość: Spojrzenie na jakość, gdzie jakość jest zdefiniowana przez cenę. Jakość produktu lub usługi rozumiemy jako to, co dostarcza pożądane wykonanie przy akceptowalnym koszcie. Jakość jest określana w procesie decyzyjnym interesariuszy na zasadzie coś za coś; czynniki brane pod uwagę to czas, pracochłonność i koszt. [wg Garvina] Patrz także jakość w oparciu o wytwarzanie, jakość w oparciu o produkt, jakość w oparciu o przekraczanie oczekiwań, jakość w oparciu o użytkownika.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

value-based quality: A view of quality, wherein quality is defined by price. A quality product or service is one that provides desired performance at an acceptable cost. Quality is determined by means of a decision process with stakeholders on trade-offs between time, effort and cost aspects. [After Garvin] See also manufacturing-based quality, product-based quality, transcendentbased quality, user-based quality.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]