Słownik

test dymny: Podzbiór wszystkich zdefiniowanych/ zaplanowanych przypadków testowych, które pokrywają główne funkcjonalności modułu lub systemu, mający na celu potwierdzenie, że kluczowe funkcjonalności programu działają, bez zagłębiania się w szczegóły. Codzienne budowanie i testy dymne stanowią dobre praktyki wytwarzania oprogramowania. Patrz takze test wstępny. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]
 
smoke test: A subset of all defined/planned test cases that cover the main functionality of a component or system, to ascertaining that the most crucial functions of a program work, but not bothering with finer details. A daily build and smoke test is among industry best practices. See also intake test. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]