Słownik

złożoność cyklomatyczna: Liczba niezależnych ścieżek w programie. Złożoność cyklomatyczna jest określona wzorem: L - N + 2P, gdzie L to liczna krawędzi/połączeń w grafie, N to liczba węzłów grafu, P to liczba rozłącznych części grafu (np.. wywoływany graf lub podprocedura) [McCabe] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

 

cyclomatic complexity: The number of independent paths through a program. Cyclomatic complexity is defined as: L – N + 2P, where - L = the number of edges/links in a graph, - N = the number of nodes in a graph - P = the number of disconnected parts of the graph (e.g. a called graph and a subroutine) [After McCabe] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]