Słownik

akceptacyjne testy przemysłowe: Testy akceptacyjne wykonywane w środowisku, w którym produkt jest wytwarzany, wykonywane przez pracowników dostawcy, w celu sprawdzenia czy moduł lub system spełnia wymagania; zwykle włączając w to zarówno sprzęt jak i oprogramowanie. Patrz także testowanie alfa.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

factory acceptance testing: Acceptance testing conducted at the site at which the product is developed and performed by employees of the supplier organization, to determine whether or not a component or system satisfies the requirements, normally including hardware as well as software. See also alfa testing.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]