Słownik

analiza zagrożeń: Technika używana do charakteryzowania elementów ryzyka. Wynik analizy zagrożeń rzutuje na wybór metod używanych do wytwarzania i testowania oprogramowania. Patrz także analiza ryzyka.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

hazard analysis: A technique used to characterize the element sof risk. The result of hazard analysis will drive the methods used for development and testing of a system. See also risk analysis.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]