Teoria testowania

ISTQB® Tester Akceptacyjny ISTQB® Acceptance Testing

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
angielski, polski

Cel nauczania

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej koncepcji, metod i praktyk współpracy między właścicielami produktów, analitykami biznesowymi i testerami w testach akceptacyjnych. Uczestnicy  zgłębiają wiedzę dotyczącą testów akceptacyjnych użytkownika (UAT), kontraktowych i regulacyjnych testów akceptacyjnych, a także testów alfa i beta.

Szkolenie stanowi także przygotowanie do egzaminu ISTQB® i uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Acceptance Testing. 

 

Akredytacja

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie i podstawy
  • Podstawowe powiązania
  • Analiza biznesowa i testy akceptacyjne
 • Kryteria akceptacji, testy akceptacyjne i techniki oparte na doświadczeniu
  • Pisanie kryteriów akceptacji
  • Projektowanie testów akceptacyjnych
  • Podejścia oparte na doświadczeniu w testach akceptacyjnych
 • Modelowanie procesów i reguł biznesowych
  • Modelowanie procesów i reguł biznesowych
  • Pozyskiwanie testów akceptacyjnych z modeli procesów/reguł biznesowych
  • Modelowanie procesów biznesowych dla potrzeb testów akceptacyjnych
 • Testowanie akceptacyjne dla wymagań niefunkcjonalnych
  • Charakterystyki niefunkcjonalne i jakość w użytkowaniu
  • Użyteczność i doświadczenie użytkownika
  • Wydajność
  • Zabezpieczenia
 • Wspólne testy akceptacyjne
  • Współpraca
  • Czynności
  • Wsparcie narzędziowe

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim  testerom poruszającym się w obszarze testów akceptacyjnych, ale będzie wartościowe także dla analityków biznesowych, analityków testów, kierowników testów oraz developerów.
Do podejścia do egzaminu ISTQB® Acceptance Testing wymagana jest wcześniejsza certyfikacja na poziomie podstawowym.

Jak się przygotować

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB® Poziom Podstawowy (Foundation Level)", otrzymasz:

Korzyści

Dla Uczestnika

•    zrozumienie celów biznesowych
•    nabycie umiejętności komunikacji z jednostkami biznesowymi w zakresie testów akceptacyjnych
•    nabycie umiejętności czynnego uczestniczenia w definiowaniu kryteriów akceptacji na etapie ustalania wymagań
•    poprawa współpracy z analitykami biznesowymi i interesariuszami
•    przygotowanie do egzaminu certyfikującego.

Dla Organizacji

•    poprawa komunikacji na linii tester-analityk-interesariusz
•    poprawa komunikacji na linii tester-jednostki biznesowe
•    precyzyjnie określone kryteria akceptacji, łatwiejsze ustalenie wymagań.