Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
Certified Tester - AI Testing

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
angielski, polski

Cel nauczania

Szkolenie ma na celu dostarczenie teoretycznej wiedzy, ale także rozwinięcie praktycznych umiejętności i odpowiednich postaw, które są kluczowe dla skutecznego testowania systemów AI. Dzięki temu uczestnicy są lepiej przygotowani do radzenia sobie z unikalnymi wyzwaniami i wymaganiami związanymi z testowaniem technologii AI, przyczyniając się do tworzenia bezpiecznych, niezawodnych i etycznych systemów AI.

Szkolenie stanowi także niezbędne przygotowanie do egzaminu ISTQB® i uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® AI Tester. 

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw.

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:

 • Podstawowe pojęcia i terminologię związaną z AI, w tym uczenie maszynowe (ML), głębokie uczenie (DL) i inne technologie AI
 • Różnice między tradycyjnym testowaniem oprogramowania a testowaniem systemów AI
 • Cykl życia projektów AI, w tym fazy treningu, walidacji, testowania i wdrożenia modeli AI
 • Techniki i metody stosowane w testowaniu AI, takie jak testowanie danych, testowanie modeli, testowanie wyników i walidacja algorytmów
 • Wyzwania i ryzyka związane z testowaniem AI, w tym kwestie związane z etyką, przejrzystością, uczciwością i zgodnością z przepisami
 • Znaczenie danych treningowych i ich wpływ na jakość i dokładność modeli AI.

Uczestnik szkolenia potrafi: 

 • Planować i projektować testy dla systemów AI, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania i cechy tych systemów
 • Tworzyć i przeprowadzać testy danych, zapewniając ich jakość, kompletność i reprezentatywność
 • Przeprowadzać testy modeli AI, weryfikując ich dokładność, spójność i zdolność generalizacji
 • Analizować i oceniać wyniki modeli AI, identyfikując potencjalne błędy, odchylenia i anomalie
 • Automatyzować testy AI w celu zwiększenia efektywności i powtarzalności procesów testowych
 • Identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z użyciem AI, w tym ryzykiem związanym z błędnymi danymi treningowymi, nieprzewidywalnym zachowaniem modeli i potencjalnymi skutkami ubocznymi

Uczestnik szkolenia prezentuje: 

 • Postawę krytycznego myślenia i skrupulatności, niezbędną do identyfikowania i analizowania potencjalnych problemów w systemach AI
 • Otwartość na ciągłe uczenie się i adaptację, biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii AI i związane z tym zmiany w najlepszych praktykach testowania
 • Działa etycznie i odpowiedzialnie, dbając o to, aby testowane systemy AI były zgodne z zasadami etyki i przepisami prawa, a także były wolne od uprzedzeń i dyskryminacji
 • Promuje przejrzystość i zaufanie w stosunku do systemów AI, zapewniając, że wyniki testów są jasne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy
 • Wspiera kulturę jakości w organizacji, dążąc do dostarczania systemów AI, które są niezawodne, bezpieczne i użyteczne dla użytkowników końcowych

Zakres tematyczny

Szkolenie oparte jest na poniższych zagadnieniach:

 1. Wprowadzenie do AI
  • Definicja AI i efektu AI
  • Wąskie, ogólne i super AI
  • Systemy konwencjonalne i oparte na sztucznej inteligencji
  • Technologie AI
  • Ramy rozwoju AI
  • Sprzęt dla systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • AI jako usługa (AIaaS)
   • Umowy dotyczące AI jako usługi
   • Przykłady AIaaS
  • Wstępnie przeszkolone modele
   • Wprowadzenie do wstępnie przeszkolonych modeli
   • Transfer uczenia się
   • Ryzyko związane z używaniem wstępnie przeszkolonych modeli i transferem uczenia się
  • Normy, przepisy i sztuczna inteligencja
 2. Cechy jakościowe dla systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Elastyczność i adaptacyjność
  • Autonomia
  • Ewolucja
  • Odchylenie
  • Etyka
  • Skutki uboczne i hackowanie nagród
  • Przejrzystość, interpretowalność i wyjaśnialność
  • Bezpieczeństwo i sztuczna inteligencja
 3. Uczenie maszynowe (ML) – przegląd
  • Formy ML
   • Uczenie nadzorowane
   • Nauka nienadzorowana
   • Nauka wzmacniania
  • Przepływ pracy ML
  • Wybór formy ML
  • Czynniki zaangażowane w wybór algorytmu ML
  • Nadmierne i niedostateczne dopasowanie
   • Dopasowanie
   • Niedopasowanie
   • Ćwiczenie praktyczne: zademonstruj przewymiarowanie i niedopasowanie
 4. ML - Dane
  • Przygotowanie danych jako część przepływu pracy ML
   • Wyzwania w przygotowaniu danych
   • Ćwiczenie praktyczne: Przygotowanie danych do ML
  • Szkolenie, walidacja i testowanie zbiorów danych w przepływie pracy ML
   • Ćwiczenie praktyczne: Zidentyfikuj dane treningowe i testowe oraz utwórz model ML
  • Problemy z jakością zbioru danych
  • Jakość danych i jej wpływ na model ML
  • Etykietowanie danych dla nadzorowanego uczenia się
   • Podejścia do etykietowania danych
   • Błędnie oznaczone dane w zbiorach danych
 5. ML metryki wydajności funkcjonalnej
  • Macierz pomyłek
  • Dodatkowe metryki wydajności funkcjonalnej ML dla klasyfikacji, regresji i klastrowania
  • Ograniczenia metryk wydajności funkcjonalnej ML
  • Wybieranie metryk wydajności funkcjonalnej ML
   • Ćwiczenie praktyczne: Ocena utworzonego modelu ML
  • Pakiety porównawcze dla ML
 6. ML - Sieci neuronowe i testowanie
  • Sieci neuronowe
   • Ćwiczenie praktyczne: Implementuj prosty perceptron
  • Miary pokrycia dla sieci neuronowych
 7. Omówienie testowania systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Specyfikacja systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Poziomy testów dla systemów opartych na sztucznej inteligencji
   • Testowanie danych wejściowych
   • Testowanie modelu ML
   • Testowanie komponentów
   • Testowanie integracji komponentów
   • Testowanie systemu
   • Testy akceptacyjne
  • Dane testowe do testowania systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Testowanie stronniczości automatyzacji w systemach opartych na sztucznej inteligencji
  • Dokumentowanie komponentu AI
  • Testowanie dryfu koncepcji
  • Wybór podejścia testowego dla systemu ML
 8. Testowanie cech jakości specyficznych dla AI
  • Wyzwania testowania systemów samouczących się
  • Testowanie autonomicznych systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Testowanie pod kątem algorytmicznego, próbkowania i niewłaściwego nastawienia
  • Wyzwania testowania probabilistycznych i niedeterministycznych systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Wyzwania testowania złożonych systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Testowanie przejrzystości, interpretowalności i wyjaśnialności systemów opartych na sztucznej inteligencji
   • Ćwiczenie praktyczne: wyjaśnianie modelu
  • Testuj Oracle dla systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Cele testu i kryteria akceptacji
 9. Metody i techniki testowania systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Ataki kontradyktoryjne i zatruwanie danych
   • Ataki kontradyktoryjne
   • Zatrucie danymi
  • Testowanie w parach
   • Ćwiczenie praktyczne: Testowanie w parach
  • Testowanie jeden po drugim
  • Testy A/B
  • Testy metamorficzne (MT)
   • Ćwiczenie praktyczne: Testy metamorficzne
  • Testowanie oparte na doświadczeniu systemów opartych na sztucznej inteligencji
   • Ćwiczenie praktyczne: Testy eksploracyjne i eksploracyjna analiza danych (EDA)
  • Wybór technik testowych dla systemów opartych na sztucznej inteligencji
 10. Środowiska testowe dla systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Środowiska testowe dla systemów opartych na sztucznej inteligencji
  • Wirtualne środowiska testowe do testowania systemów opartych na sztucznej inteligencji
 11. Wykorzystanie AI do testowania 
  • Technologie AI do testowania
   • Ćwiczenie praktyczne: wykorzystanie sztucznej inteligencji w testowaniu
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy zgłoszonych defektów
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania przypadków testowych
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji zestawów testów regresji
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do przewidywania defektów
   • Ćwiczenie praktyczne: Zbuduj system przewidywania defektów
  • Używanie AI do testowania interfejsów użytkownika
   • Używanie AI do testowania za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
   • Używanie AI do testowania GUI

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie skierowane do osób zaangażowanych w testowanie i projektowanie testów systemów opierających się na AI – testerów, analityków, inżynierów testów oraz kierowników. Do uzyskania certyfikatu CT-AI niezbędne jest posiadanie certyfikatu ISTQB® na poziomie podstawowym. 

Jak się przygotować

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 
 

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania systemów opartych na sztucznej inteligencji, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • starannie opracowaną prezentację opisującą zagadnienia omawiane podczas szkolenia
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

Korzyści

Dla Uczestnika

•    nabycie umiejętności wdrażania modelu uczenia maszynowego i rozpoznawania, w jakich obszarach testerzy mogą wpływać na jego jakość
•    zrozumienie wyzwań związanych z testowaniem systemów opierających się o sztuczną inteligencję
•    poznanie strategii testowania systemów bazujących na AI
•    nabycie umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania testowania
•    przygotowanie do certyfikacji

Dla Organizacji

•    możliwość wykorzystywania narzędzi bazujących na AI w procesach testowych
•    zwiększenie efektywności pracy zespołu poprzez wspieranie działań narzędziami sztucznej inteligencji
•    częściowe zautomatyzowanie elementów procesu testowania

 

 

 

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png