Wakacyjne praktyki testerskie. Ruszamy z rekrutacją.

Wakacyjne praktyki testerskie. Ruszamy z rekrutacją.
Nasza zapowiedź testerskich praktyk spotkała się z bardzo dużym odzewem. Tak dużym, że przerosło to nasze oczekiwania. Czas rozpocząć rekrutację.
 

Praktyki skierowane są do osób chcących rozpocząć przygodę z testowaniem. Mają na celu pogłębienie i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zawodzie testera, a przede wszystkim przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy.

Od kandydatów oczekujemy chęci uczestnictwa w praktykach oraz dostępności przez okres trwania praktyk.

 
 

Harmonogram procesu rekrutacyjnego:

  1. Przesyłanie zgłoszeń udziału w praktykach: 16-19 czerwca 2015 roku
  2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych: 22-26 czerwca 2015 roku
  3. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 29 czerwca 2015 roku
 
 

Praktyki rozpoczną się 1 lipca 2015 roku

Czas trwania: 3 miesiące

Typ praktyk: zdalne

Liczba wakatów: 3

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o przesłanie zgłoszeń w postaci aktualnego CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres redakcja@testerzy.pl. W tytule maila prosimy umieścić: "Zgłoszenie udziału w praktykach".

Zgłoszenia można przesyłać najpóźniej do dnia 19 czerwca, do godziny 12.00.

Przesłanie zgłoszenia udziału w praktykach oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu.

 

Regulamin praktyk testerskich. Wersja 1.0 [16.06.2015]

 

Organizatorem praktyk jest firma 21CN.

Praktykantem jest każda osoba, która zdecyduje się na przejście procesu rekrutacji na praktyki i przystąpienie do programu praktyk. W tym celu po ogłoszeniu rekrutacji na praktyki przyśle CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Praktyka jest zdalnym udziałem w zadaniach zdefiniowanych przez Organizatora.

Partner Praktyk [podmiot, który potencjalnie może Was zatrudnić po lub w trakcie praktyk]
Partnerem Praktyk może stać się dowolna firma.

Firma, która przystępuje do praktyk ma za zadanie definiować i rozliczać wraz z Organizatorem zadania dla Praktykantów.

Firma, która wspiera praktyki zdalne ma prawo do bezpośredniego kontaktu z Praktykantem po wyrażeniu takiej woli przez Praktykanta.

Praktyki są ograniczone czasowo, a Organizator w dowolnym momencie może je zakończyć.

Praktykant ma 3 miesiące na ukończenie praktyk liczonych od dnia zgłoszenia się na praktyki. Wyjątkiem jest przypadek, w którym wykonanie praktyk nie jest możliwe z powodów zależnych od Organizatora.

Po upływie 3 miesięcy praktyk niezakończonych nie zalicza się i pod żadnym warunkiem nie można ich przedłużyć.

 

Praktyki są darmowe.

Praktyki nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową.

Praktyki są ograniczone w liczbie uczestników. Liczba uczestników praktyk będzie określona przy ogłoszeniu rekrutacji na praktyki, a w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc nastąpi proces rekrutacji na praktyki.

Organizator może odmówić dowolnej osobie udziału w Praktykach bez podania przyczyny. Organizator może również przerwać Praktyki danego uczestnika jeśli w jego ocenie:

  • Praktykant zachowuje się nieetycznie względem innych uczestników Praktyk, Organizatora lub Partnera Praktyk
  • Praktykant złamie zasady zachowania poufności danych, które zostaną przekazane podczas trwania praktyk (w formie e-mail, słownie lub też w inny sposób)
  • Praktykant nie będzie wykonywał zadań z należytą starannością.


Praktyki polegają na wykonywaniu zadań testerskich. Zadania testerskie mogą być publikowane na stronie testerzy.pl lub przekazane Praktykantom bezpośrednio. Do zadań testerskich przypisane są punkty, które można zdobyć w maksymalnym lub cząstkowym wymiarze. Organizator lub Partner Praktyk ocenia realizację zadań zgodnie ze swoją subiektywną opinią.

Zadania przekazywane bezpośrednio będą dopasowane do kierunku rozwoju i kompetencji Praktykanta.

Opublikowane zadanie może być zdefiniowane dla jednej osoby lub może być zdefiniowane dla wszystkich.
Do zadań mogą być przypisane dodatkowe zasady, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać za nie punkty.
Wybór zadań podczas Praktyki jest dowolny, ale zaliczenie Praktyk wiąże się z wypełnieniem kryteriów.

Wyniki praktykantów mogą być publikowane na stronie testerzy.pl w formacie: imię, pierwsza litera nazwiska, miasto.

Aby ukończyć praktyki należy zdobyć 200 punktów oraz punkty w każdej ze zdefiniowanych kategorii (wyjątkiem jest kategoria "Inne"). Zadania będą należały do następujących kategorii: Udział w projekcie IT, Wspieranie otwartego projektu, Edukacja, Pisanie artykułów, Własna inicjatywa, Wspieranie inicjatyw testerskich, Inne.

Organizator, po spełnieniu przez Praktykanta kryterium ukończenia Praktyk, wystawi imienne referencje i potwierdzi udział w Praktykach stosownym dokumentem.

 

 

To powinno Cię zainteresować