ISTQB Poziom Podstawowy wersja 3.1. Opis zmian

ISTQB Poziom Podstawowy wersja 3.1. Opis zmian
Z końcem roku pojawiła się niewielka aktualizacja angielskojęzycznej wersji sylabusa ISTQB Poziom Podstawowy z 2018 r. Teraz z kolei wznowiono jego polskie tłumaczenie. Oto zakres zmian.

Opracowanie certyfikowanego testera poziomu podstawowego, w wersji 2018 v.3.1. od International Software Testing Qualifications Board, zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Jest to aktualizacja kwalifikowana jako niewielka, ponieważ ma mniej niż 5% zmian celów nauczania. Nie wymaga ona ponownej akredytacji dostawców szkoleń, ale akredytowani dostawcy szkoleń muszą zaktualizować swoje materiały.

Najważniejsze zmiany w stosunku do sylabusa ISTQB Poziom Podstawowy 2018 w wersji 3.0

Rozdział 1:

 • Dodano słowo kluczowe „proces testowy”.
 • Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 2:

 • Dodano słowo kluczowe „testowanie związane ze zmianami”.
 • Koniec punktu 2.1.2.: dodano trzy punktory dotyczące dostosowania modeli cykli życia oprogramowania.
 • Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 3:

 • Cztery zaktualizowane słowa kluczowe, wszystkie miały końcówkę „-ing” w angielskiej wersji 2018 (zmiana dotyczy tylko wersji angielskojęzycznej)
 • przegląd ad hoc,
 • przegląd oparty na liście kontrolnej,
 • przegląd oparty na rolach,
 • przegląd oparty na scenariuszu.
 • Trzy akapity zostały przeniesione na początek sekcji 3.2.3. „Typy przeglądów”.
 • W punkcie 3.2.4. akapit „Przegląd oparty na rolach” został przeniesiony po akapicie „Przegląd oparty na perspektywie”.
 • Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 4:

 • Punkt 4.1.1. został połączony z wprowadzeniem 4.1., a punkt 4.1.2 został teraz przemianowany na 4.1.1., tworząc wyraźne powiązanie z celem nauczania 4.1.1.
 • Punkt 4.2.2. Analiza wartości brzegowych, wartość 9 została usunięta z przykładu.
 • Punkt 4.2.3. Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną, usunięto akapity dotyczące techniki testowania kombinatorycznego, a tekst przeformułowano w celu lepszego zrozumienia.
 • Punkt 4.2.4. Testowanie przejść pomiędzy stanami, usunięto zdania dotyczące warunków dozoru.
 • Rozdział 4.4.1. „pomyłka” zastąpiono „błędem”.
 • Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 5:

 • Dodano „raport o defekcie” jako słowo kluczowe.
 • Usunięto słowo kluczowe "ocena ryzyka".
 • Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 6:

 • Usunięto słowo kluczowe "narzędzie do testowania wydajności".
 • Liczba narzędzi wymienionych w punkcie 6.1.1 Klasyfikacja narzędzi testowych, została zmniejszona z 26 do 13.
 • Punkt 6.1.2. Klasyfikacja narzędzi testowych, podpunkt Narzędzia wspomagające testowanie statyczne ,wykreślono "narzędzia wspomagające przeprowadzanie przeglądów"
 • Punkt 6.1.2. Klasyfikacja narzędzi testowych, podpunkt Narzędzia wspomagające wyspecjalizowane czynności testowe, wykreślono siedem narzędzi.
 • Punkt 6.1.3 na temat narzędzia do wykonywania testów, został przeredagowany jako 3 punktory, a tekst został przeformułowany.
 • Drobne zmiany redakcyjne.

Ogólne:

 • Odniesienia do sylabusów ISTQB® zostały zaktualizowane we wszystkich rozdziałach, tak aby zawierały tylko skróty używane zgodnie z listą w rozdziale 7 Bibliografia w punkcie Dokumenty ISTQB®.

Zmiany w stosunku do wersji polskiej sylabusa ISTQB Poziom Podstawowy 2018

Ogólne:

 • Wprowadzono poprawki zgodnie z angielską wersją sylabusa.
 • Dokonano poprawek stylistycznych i redakcyjnych w całym sylabusie.
 • Zgodnie z wersją angielską termin „programista” zastąpiono terminem „deweloper”
 • Poprawiono definicję pojęć, tak by były zgodne ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.

Rozdział 5:

 • Zmieniono tłumaczenie regression-averse test strategy, ze strategii przeciw – regresyjnej, na strategię minimalizującą regresję, poprawiając definicję tej strategii zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.

W związku ze zmianami zaktualizowane zostały następujące materiały na EDU.

ISTQB Foundation Level

ISTQB Poziom Podstawowy

*Streszczenie to dwustronicowy skrót najważniejszych informacji z sylabusa. Dostępny dla uczestników naszych szkoleń lub do kupienia za 9,99 PLN brutto.

Źródła:
https://sjsi.org/download/7411/

To powinno Cię zainteresować