Testowanie akceptacyjne. Współpraca i zadania.

Testowanie akceptacyjne. Współpraca i zadania.
Testy odbioru oprogramowania to wspólna odpowiedzialność zarówno osób tworzących oprogramowanie jak i zamawiających. Dobrze zdefiniowane zadania są podstawą do gładkiego przejścia przez cały ten proces.

WSPÓŁPRACA

Jednym z wyzwań w testach akceptacyjnych jest różnorodność i odmienność osób i profili zaangażowanych w testowanie (analitycy biznesowi, analitycy techniczni, testerzy, przedstawiciele biznesu, sponsorzy biznesowi, specjaliści od automatyki i wielu innych), którzy mają różne cele, różne umiejętności i różne punkty widzenia w ramach tego samego projektu. Aby zebrać wymagania i oczekiwania, przełożyć je na rozwiązania tworzące wartość dodaną, dostosować organizację oraz umożliwić skuteczną i efektywną współpracę ze wszystkimi interesariuszami, niezwykle ważne są umiejętności społeczne. Zarówno testerzy, jak i analitycy biznesowi muszą upewnić się, przy pomocy odpowiednich narzędzi i technik (np. odpowiednie gry, odgrywanie ról, specyficzne warsztaty), że członkowie zespołu:

 • Poznają i rozumieją siebie nawzajem, mając na celu utrzymanie spójności zespołu na wysokim poziomie (np. kto jest kim, wspólne cele i realizacje, wspólne obszary).
 • Otwarcie komunikują się ze sobą z zaufaniem i szacunkiem; wyrażają swoje wątpliwości, obawy i lęki, by identyfikować, przeanalizować i przezwyciężyć problemy (np. komunikacja bez tabu, doświadczenie, percepcja, obraz).
 • Wyobrażają sobie wspólne cele i ogólną wizję oraz niezbędne kroki do ich osiągnięcia (np. co robimy, jeśli się powiedzie / co robimy, jeśli się nie powiedzie, którzy ludzie i jakie środki są niezbędne, co jest sukcesem).
 • Rozwiązują istotne problemy z humorem, komunikując się ze sobą w sposób pozytywny lub przy zastosowaniu odpowiednich technik negocjacyjnych (np. negocjacje oparte na ustalonych zasadach, karykatury, odgrywanie ról /komiksy).

ZADANIA

Ważne czynności, które powinny być wykonywane podczas testów akceptacyjnych, to analiza usterek, raportowanie i zapewnienie jakości dla artefaktów testów akceptacyjnych.

Analiza defektów

Testerzy zbierają i zgłaszają rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a oczekiwanym wynikiem poprzez raportowanie defektów. Raport o defekcie zawiera wszystkie istotne informacje, które tester może dostarczyć, aby pomóc analitykowi biznesowemu zrozumieć, co się stało i ocenić odchylenie.

Analiza usterek jest wspólną pracą testerów i analityków biznesowych. Zazwyczaj tester określa kryteria akceptacji, które nie zostały spełnione. Analityk biznesowy może zostać poproszony o przeanalizowanie wpływu usterki na powiązane procesy biznesowe. Obejmuje to określenie priorytetu defektu (np. niski, średni, wysoki, krytyczny) w odniesieniu do jego potencjalnego wpływu biznesowego na używanie systemu. Aby przeanalizować biznesowy wpływ defektu, analityk biznesowy i tester mogą wykonać następujące czynności:

 • Zbadanie ścieżki (ścieżek) w modelach procesów biznesowych, w których wykryto defekt(y),
 • Zbadanie reguł biznesowych, które nie zostały prawidłowo zaimplementowane i przeanalizowanie priorytetu defektu z punktu widzenia użytkowania.

Analiza wpływu i wynikająca z niej decyzja dotycząca dalszych działań, które należy podjąć, są udokumentowane w raporcie o defekcie.

Raportowanie

Czynności raportowania podczas testów akceptacyjnych skierowane są do określonej grupy docelowej (np. menedżerów biznesowych, menedżerów produktów lub ekspertów dziedzinowych). Interesariusze ci są ekspertami w dziedzinie aplikacji, ale nie zawsze znają szczegóły implementacji. Dlatego też informacje o postępie testów akceptacyjnych, wynikach i wykrytych defektach, powinny być prezentowane bez szczegółów technicznych, w języku zrozumiałym dla grupy docelowej.

Ważną częścią raportowania o postępie testów jest stosowanie metryk. Ogólny wynik testów jest przedstawiany w sumarycznym raporcie z testów. Oprócz podsumowanych informacji na temat wykonania testów i wyników wszystkich faz testów, sumaryczny raport z testów dostarcza dodatkowe informacje pochodzące z analizy wpływu otwartych defektów. Sumaryczny raport z testów zawiera również wskazanie, czy osiągnięto docelowe kryteria jakości.

W oparciu o sumaryczny raport z testów, decydenci powinni być w stanie określić, czy testowany system osiągnął niezbędny, wcześniej określony, poziom jakości i może zostać dopuszczony do produkcji, czy też nie. Możliwych jest kilka wyników, w tym następujące:

 • System może być wydany „tak jak jest” i wdrożony bez ograniczeń.
 • System może być wydany z zastrzeżeniami. Znane błędy, dla których istnieje obejście, są przedstawiane użytkownikowi i zespołowi wsparcia technicznego. W przypadku usterek, które stanowią istotne ryzyko, powiązana cecha (lub podsystem) może zostać wykluczona z wdrożenia.
 • System jest odrzucony, dopóki nie zostaną naprawione i ponownie przetestowane krytyczne usterki. Wdrożenie zostaje przełożone lub zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi.

Czynności zapewnienia jakości w testowaniu akceptacyjnym
Wysokiej jakości testy akceptacyjne są kluczowe dla zarządzania ryzykiem biznesowym związanym z defektami przedostającymi się na produkcję. Podczas czynności testów akceptacyjnych należy stosować następujące elementy zapewnienie jakości:

 • Przegląd kryteriów akceptacji: analityk biznesowy i tester weryfikują, czy kryteria akceptacji są jasne, spójne i wyczerpujące. kryteria akceptacji obejmują również charakterystyki niefunkcjonalne i dostarczają wymierne kryteria zaliczenia/niezaliczenia.
 • Przegląd przypadków testowych dla testów akceptacyjnych: przypadki testowe dla testów akceptacyjnych powinny obejmować uprzednio zdefiniowane kryteria akceptacji, jak również procesy biznesowe, reguły biznesowe i ryzyko biznesowe.
 • Śledzenie powiązań: śledzenie pomiędzy wymaganiami/historyjkami użytkownika, kryteriami akceptacji, przypadkami testowymi a defektami usprawnia przeprowadzenie testów akceptacyjnych, ponieważ wyjaśnia zależności i umożliwia łatwy dostęp do powiązanych informacji. 
 • Analiza pokrycia bazująca na śledzeniu: jeśli ustanowione jest śledzenie dwukierunkowe, możliwe jest przeprowadzenie systematycznej analizy pokrycia.
 • Przegląd raportów z testów: raporty z testów powinny być jasne, spójne i wyczerpujące. Powinny one zawierać wszystkie dostarczone przez testera informacje wspierające decyzje dotyczące wydania produktu.

Tekst (prawie) w całości pochodzi z „Sylabusa dla modułu specjalistycznego. Poziom podstawowy - Tester Akceptacyjny. Wersja 2019”. Zostały z niego usunięte numery i odesłania. Choć jako źródło wiedzy sylabus może być postrzegany jako zbyt "ciężki", w małych dawkach jest to bardzo wartościowe kompendium wiedzy.

Grafika: https://pl.freepik.com/vectorjuice

To powinno Cię zainteresować