Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania.

Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania.
Ropoczynamy cykl artykułów przybliżających materiał stworzony i udostępniony przez International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Materiał stanowiący podstawę do kursu, egzaminu i na końcu osiągnięcia certyfikacji sam w sobie stanowi źródło wartościowej i darmowej wiedzy, którą każdy tester powinien poznać.

W tej części naszych artykułów przybliżamy czym są i jak czytać: "Cele nauczania". Bazujemy przy tym na informacjach zawartych w sylabusie ISTQB poziomu podstawowego "Certyfikowany tester, Plan poziomu podstawowego, Wersja 2011.1.1". Do pobrania ze strony EDU >>

Same cele nauczania opisane są również w sylabusach poziomy zaawasnowanego, ale ich definicj jest w miarę stabilna we wszystkich publikacjach.

Warto podekreślić, że cele nauczania przydają się jedynie osobom planującym zdanie egzaminu ISTQB.

 

Źródła

W sylabusie znajduje się enigmatyczny i niewiele mówiący opis:

"Cele uczenia się/poziom wiedzy
Dla każdej sekcji planu podane są następujące poziomy poznawcze:
K1: zapamiętać, rozpoznać, wiedzieć;
K2: podsumowywać, klasyfikować, porównywać, przypisywać, przeciwstawiać, podawać przykłady, interpretować, reprezentować, wnioskować, kategoryzować;
K3: zastosować;
K4: analizować.

Dalsze szczegóły i przykłady celów uczenia się podano w Załączniku B. Wszystkie pojęcia wymienione w „Terminologii”, zaraz poniżej nagłówków rozdziałów, powinny być zapamiętane, nawet, jeśli nie wspomniano o tym wyraźnie, w celach uczenia się."

Widać więc, że mamy do czynienia z pewnym podziałem materiału ze względu na to, co osoba ucząca powinna wiedzieć i w jaki sposób powinną tę wiedzę zaprezentować.

"Załącznik B – Cel nauki i poziomy wiedzy" niesie uszczegółowienie poszczególnych poziomów poznawczych oraz dodatkowe założenia dla celów. Zawarto w nim również ważną uwagę: "Kandydat powinien umieć podzielić informacje związane z procedurą lub techniką
testowania na części składowe w celu lepszego ich zrozumienia oraz odróżnić fakty od wniosków. Typowe zastosowanie to analiza dokumentu, analiza oprogramowania, analiza sytuacji w projekcie i propozycja akcji mających na celu rozwiązanie problemu lub zakończenie zadania."

 

Dodatkowo w "Załącznik C – Zasady dotyczące Planu poziomu podstawowego ISTQB / SJSI" napisane jest:

"LO1.Cele nauki powinny różnić się pomiędzy pozycjami do rozpoznania/zapamiętania (poznawczy poziom K1), pozycjami, które kandydat powinien zrozumieć koncepcyjnie (K2) i tymi, które kandydat powinien potrafić zastosować w praktyce (K3) (POZIOM WIEDZY)
LO2.Opis treści powinien być spójny z celami nauki. (SPÓJNY Z CELAMI NAUKI)
LO3.Aby zilustrować cele nauki, pytania próbnego egzaminu dla każdej większej sekcji powinny wynikać z planu. (CELE NAUKI-EGZAMIN)"

 

Co to oznacza w praktyce?

Każdy rozdział w sylabusie ISTQB zaczyna się od Celów nauczania, które dodatkowo skategoryzowane są na różnych poziomach. Poniżej przykład z rozdziału czwartego.

"4.5 Techniki oparte na doświadczeniu (K2)
LO-4.5.1 Kandydat pamięta powody pisania przypadków testowych opierających się na intuicji, doświadczeniu oraz wiedzy na temat często spotykanych usterek. (K1)
LO-4.5.2 Kandydat potrafi porównać techniki oparte na doświadczeniu z technikami
opartymi na specyfikacji. (K2)"

Cele nauczania pokazują nam, jakie są najważniejsze tematy w danym rozdziale i co każdy kandydat do certyfikatu powinien z danego rozdziału wiedzieć. Powyższy przykład pokazuje, że dla LO-4.5.1 należy sobie utrwalić pamięciowo dlaczego powstają przypadki testowe. Potencjalne pytanie z tego zakresu powinno odnościć się bezpośrednio do konkretnego zapisu z sylabusa lub też terminu słownikowego.

Aby zdać egzamin należy przeczytać cele nauczania dla każdego z rozdziałów i odpowiedzieć na zawarte w nim pytanie, lub określić czy posiada się przytoczoną w nim wiedzę.

Cele są o tyle ważne, że stanowią podstawę do tworzenia pytań egzaminacyjnych. Widać to dokładnie w przykładowych pytaniach egzaminacyjnych i odpowiedziach do nich. Przykładowo: "Pytanie 24. Odpowiedź: C, Cel nauczania: 4.5.1, Poziom K: K1". Twórcy pytań egzaminacyjnych są zobligowani do tworzenia pytań w taki sposób, aby weryfikowały znajomość odpowiedzi opisanej przy pomocy celów nauczania,oraz przy pomocy odpowiadającego jej poziomu.

 

Podsumowując

Cele nauczania służą przede wszystkim osobom pragnącym zdawać egzamin ISTQB, a ich znajomość jest kluczem do uzyskania przynajmniej 65% poprawnych odpowiedzi (lub też punktów), które z kolei stanowią gwarant otrzymania certyfikatu.

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Jak czytać sylabus ISTQB? Proces testowania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Model iteracyjny czy inkrementacyjny? 

 

10565

To powinno Cię zainteresować