Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania.

Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania.
Ropoczynamy cykl artykułów przybliżających materiał stworzony i udostępniony przez International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Materiał stanowiący podstawę do kursu, egzaminu i na końcu osiągnięcia certyfikacji sam w sobie stanowi źródło wartościowej i darmowej wiedzy, którą każdy tester powinien poznać.

W tej części naszych artykułów przybliżamy czym są i jak czytać: "Cele nauczania". Bazujemy przy tym na informacjach zawartych w sylabusie ISTQB poziomu podstawowego "Certyfikowany tester, Plan poziomu podstawowego, Wersja 2011.1.1". Do pobrania ze strony EDU >>

Same cele nauczania opisane są również w sylabusach poziomy zaawasnowanego, ale ich definicj jest w miarę stabilna we wszystkich publikacjach.

Warto podekreślić, że cele nauczania przydają się jedynie osobom planującym zdanie egzaminu ISTQB.

 

Źródła

W sylabusie znajduje się enigmatyczny i niewiele mówiący opis:

"Cele uczenia się/poziom wiedzy
Dla każdej sekcji planu podane są następujące poziomy poznawcze:
K1: zapamiętać, rozpoznać, wiedzieć;
K2: podsumowywać, klasyfikować, porównywać, przypisywać, przeciwstawiać, podawać przykłady, interpretować, reprezentować, wnioskować, kategoryzować;
K3: zastosować;
K4: analizować.

Dalsze szczegóły i przykłady celów uczenia się podano w Załączniku B. Wszystkie pojęcia wymienione w „Terminologii”, zaraz poniżej nagłówków rozdziałów, powinny być zapamiętane, nawet, jeśli nie wspomniano o tym wyraźnie, w celach uczenia się."

Widać więc, że mamy do czynienia z pewnym podziałem materiału ze względu na to, co osoba ucząca powinna wiedzieć i w jaki sposób powinną tę wiedzę zaprezentować.

"Załącznik B – Cel nauki i poziomy wiedzy" niesie uszczegółowienie poszczególnych poziomów poznawczych oraz dodatkowe założenia dla celów. Zawarto w nim również ważną uwagę: "Kandydat powinien umieć podzielić informacje związane z procedurą lub techniką
testowania na części składowe w celu lepszego ich zrozumienia oraz odróżnić fakty od wniosków. Typowe zastosowanie to analiza dokumentu, analiza oprogramowania, analiza sytuacji w projekcie i propozycja akcji mających na celu rozwiązanie problemu lub zakończenie zadania."

 

Dodatkowo w "Załącznik C – Zasady dotyczące Planu poziomu podstawowego ISTQB / SJSI" napisane jest:

"LO1.Cele nauki powinny różnić się pomiędzy pozycjami do rozpoznania/zapamiętania (poznawczy poziom K1), pozycjami, które kandydat powinien zrozumieć koncepcyjnie (K2) i tymi, które kandydat powinien potrafić zastosować w praktyce (K3) (POZIOM WIEDZY)
LO2.Opis treści powinien być spójny z celami nauki. (SPÓJNY Z CELAMI NAUKI)
LO3.Aby zilustrować cele nauki, pytania próbnego egzaminu dla każdej większej sekcji powinny wynikać z planu. (CELE NAUKI-EGZAMIN)"

 

Co to oznacza w praktyce?

Każdy rozdział w sylabusie ISTQB zaczyna się od Celów nauczania, które dodatkowo skategoryzowane są na różnych poziomach. Poniżej przykład z rozdziału czwartego.

"4.5 Techniki oparte na doświadczeniu (K2)
LO-4.5.1 Kandydat pamięta powody pisania przypadków testowych opierających się na intuicji, doświadczeniu oraz wiedzy na temat często spotykanych usterek. (K1)
LO-4.5.2 Kandydat potrafi porównać techniki oparte na doświadczeniu z technikami
opartymi na specyfikacji. (K2)"

Cele nauczania pokazują nam, jakie są najważniejsze tematy w danym rozdziale i co każdy kandydat do certyfikatu powinien z danego rozdziału wiedzieć. Powyższy przykład pokazuje, że dla LO-4.5.1 należy sobie utrwalić pamięciowo dlaczego powstają przypadki testowe. Potencjalne pytanie z tego zakresu powinno odnościć się bezpośrednio do konkretnego zapisu z sylabusa lub też terminu słownikowego.

Aby zdać egzamin należy przeczytać cele nauczania dla każdego z rozdziałów i odpowiedzieć na zawarte w nim pytanie, lub określić czy posiada się przytoczoną w nim wiedzę.

Cele są o tyle ważne, że stanowią podstawę do tworzenia pytań egzaminacyjnych. Widać to dokładnie w przykładowych pytaniach egzaminacyjnych i odpowiedziach do nich. Przykładowo: "Pytanie 24. Odpowiedź: C, Cel nauczania: 4.5.1, Poziom K: K1". Twórcy pytań egzaminacyjnych są zobligowani do tworzenia pytań w taki sposób, aby weryfikowały znajomość odpowiedzi opisanej przy pomocy celów nauczania,oraz przy pomocy odpowiadającego jej poziomu.

 

Podsumowując

Cele nauczania służą przede wszystkim osobom pragnącym zdawać egzamin ISTQB, a ich znajomość jest kluczem do uzyskania przynajmniej 65% poprawnych odpowiedzi (lub też punktów), które z kolei stanowią gwarant otrzymania certyfikatu.

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Jak czytać sylabus ISTQB? Proces testowania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Model iteracyjny czy inkrementacyjny? 

 

To powinno Cię zainteresować