Techniki przeglądu specyfikacji

Techniki przeglądu specyfikacji
Choć przeglądy są skuteczną metodą eliminowania defektów i niejasności to ciągle są sporadycznie używane na forum projektowym. Przedstawiamy podstawowe techniki, które już dziś możecie zastosować w swoich projektach.

Istnieje kilka różnych technik, z których można skorzystać podczas przeglądu indywidualnego (tj. indywidualnego przygotowania) przeprowadzanego w celu wykrycia defektów. Techniki te można stosować w ramach wszystkich opisanych powyżej typów przeglądów, jednak ich skuteczność może różnić się w zależności od wybranego typu przeglądu. Poniżej przedstawiono przykładowe techniki przeglądu indywidualnego w kontekście różnych typów przeglądów.

Przegląd ad hoc

Podczas przeglądu ad hoc przeglądający otrzymują niewiele wskazówek dotyczących sposobu wykonywania zadania (lub nie otrzymują ich wcale). Uczestnicy często czyt.j. produkt pracy sekwencyjnie, na bieżąco identyfikując i dokumentując stwierdzone problemy. Przegląd ad hoc to powszechnie stosowana technika, której stosowanie nie wymaga intensywnych przygotowań. Powodzenie przeglądu zależy w dużej mierze od umiejętności przeglądających. Ponadto technika ta wiąże się z ryzykiem wielokrotnego zgłaszania tych samych problemów przez różnych przeglądających.

Przegląd oparty na liście kontrolnej

Przegląd oparty na liście kontrolnej to usystematyzowana technika, zgodnie z którą przeglądający wykrywają problemy na podstawie list kontrolnych rozsyłanych w momencie rozpoczęcia przeglądu (np. przez facylitatora). Lista kontrolna przeglądu zawiera zestaw pytań odpowiadających potencjalnym defektom wskazanym na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Listy kontrolne powinny być dostosowane do specyfiki produktu pracy, będącego przedmiotem przeglądu i regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia typów problemów, które zostały pominięte w poprzednich przeglądach. Najważniejszą zaletą techniki opartej na listach kontrolnych jest systematyczne pokrycie najczęściej występujących typów defektów. Należy jednak pamiętać, że przegląd indywidualny nie powinien ograniczać się do wykonania czynności z listy kontrolnej. Ważne jest również szukanie defektów, które nie zostały w niej uwzględnione.

Scenariusze i przebiegi próbne

Podczas przeglądu opartego na scenariuszach przeglądający otrzymują ustrukturyzowane wytyczne dotyczące sposobu zapoznawania się z produktem pracy. Podejście oparte na scenariuszach umożliwia przeglądającym wykonywanie przebiegów próbnych takich produktów zgodnie z ich przewidywanym zastosowaniem (jeśli produkty pracy są udokumentowane w odpowiednim formacie np. jako przypadki użycia). Dzięki scenariuszom przeglądający mogą skuteczniej identyfikować określone typy defektów niż przy użyciu prostych list kontrolnych. Podobnie jak w przypadku przeglądów opartych na listach kontrolnych, przeglądający nie powinni ograniczać się do udokumentowanych scenariuszy, ponieważ grozi to pominięciem innych typów defektów (takich jak brakujące funkcjonalności).

Przegląd oparty na rolach

Przegląd oparty na rolach to technika, w której recenzenci oceniają produkt pracy z perspektywy poszczególnych ról przypisanych interesariuszom. Typowe role obejmują konkretne typy użytkowników końcowych (doświadczonych, niedoświadczonych, starszych, dzieci itp.) oraz określone funkcje w organizacji (użytkownik, administrator, administrator systemu, tester wydajności itp.).

Czytanie oparte na perspektywie

W przypadku czytania opartego na perspektywie, podobnie jak w przypadku przeglądu opartego na rolach, przeglądający przyjmują podczas przeglądu indywidualnego punkty widzenia różnych interesariuszy (zwykle są to punkty widzenia użytkownika, pracownika działu marketingu, projektanta, testera lub operatora). Uwzględnienie punktów widzenia różnych interesariuszy umożliwia bardziej wnikliwe przeprowadzenie przeglądu indywidualnego, a także pozwala uniknąć wielokrotnego zgłaszania tych samych problemów przez różnych przeglądających.

Ponadto czytanie oparte na perspektywie wymaga również od przeglądających, aby spróbowali wykorzystać produkt pracy podlegający przeglądowi do wygenerowania produktu, który się da z niego wyprowadzić. Przykładem takiego wykorzystania produktu pracy jest podjęcie przez testera próby wygenerowania wersji roboczych testów akceptacyjnych, jeśli przeprowadzi przegląd specyfikacji wymagań oparty na perspektywie, aby sprawdzić, czy zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Ponadto w czytaniu opartym na perspektywie oczekuje się użycia list kontrolnych. Badania empiryczne wykazały, że czytanie oparte na perspektywie jest zazwyczaj najskuteczniejszą techniką przeglądu wymagań i produktów pracy o charakterze technicznym. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest uwzględnienie i wyważenie punktów widzenia poszczególnych interesariuszy w sposób adekwatny do ryzyka.

Tekst (prawie) w całości pochodzi z sylabusa ISTQB 2018. Zostały z niego usunięte nagłówki, odesłania i został przeedytowany. choć jako źródło wiedzy sylabus może być postrzegany jako zbyt "ciężki", w małych dawkach jest to bardzo wartościowe kompendium wiedzy.

Całość można pobrać ze strony.

To powinno Cię zainteresować