Audyt procesu testowania

Audyt procesu testowania
Audyt i przygotowanie rekomendacji dotyczących procesu testowania i zapewniania jakości produktu w ramach organizacji są zazwyczaj realizowane przez niezależną organizację audytującą lub certyfikującą. Jakie są składowe takiej analizy?
 

Ogólnie celem audytu jest przegląd dotychczasowych działań w danej organizacji przy testowaniu pojedynczego systemu lub wielu realizowanych projektach informatycznych. W oparciu o wyniki przygotowywane są rekomendacje dla testowania oprogramowania w już prowadzonych lub nowych projektach.

Poprawne przeprowadzenie przeglądu silnie zależy od informacji przekazanych przez audytowaną organizację. Zazwyczaj definiuje się następujące, wymagane informacje wejściowe:

 • stosowane procedury i procesy
 • dokumentację projektową i produktową
 • dostęp do testowanych aplikacji
 • dostęp do istniejącej specyfikacji testowej
 • informacje o strukturze organizacji i zespołu projektowego
 • ... i wszystkie inne informacje, które mogą przysłużyć się lepszemu zrozumieniu organizacji i jej procesów.

 

Sam przegląd polega na odniesieniu procesu testowania oprogramowania do wzorców projektów w podobnych organizacjach z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji. W tym celu organizacja audytowana: 

 • udostępnia osobie odpowiedzialnej za audyt wgląd do specyfikacji projektowej w zakresie testowania i zapewnienia jakości
 • umożliwia rozmowę z członkami zespołu projektowego odpowiedzialnymi za testowanie, zaangażowanymi w proces wytwórczy oraz zainteresowanymi produktami prowadzonego projektu
 • umożliwia obserwację procesu testowania, realizowanego przez zespół projektowy.


Wynikiem prac jest zazwyczaj raport opisujący obszary usprawnień testowania. W ramach raportu mogą zostać opisane (w zależności od wyniku przeglądu):

 • lista możliwych do wdrożenia akcji wewnątrz organizacji audytowanej w celu poprawienia jakości testowania
 • lista działań mających optymalizować wdrożone procedury i maksymalizować zdolność zespołu do potwierdzania i raportowania jakości oprogramowania
 • rekomendacje do modyfikacji procedur
 • rekomendacje odnośnie strategii testowania oprogramowania
 • rekomendacje do usprawnienia procesu raportowania defektów
 • rekomendacje odnośnie szablonów dokumentów testowych (stworzenie lub modyfikacja istniejących)
 • rekomendacje do zmiany konstrukcji zespołu projektowego odpowiedzialnego za testy, w tym zmiana podziału ról i obowiązków, dodefiniowanie odpowiedzialności ról
 • propozycje wdrożenia nowych narzędzi do analizy jakości oprogramowania
 • rekomendacja odnośnie szkoleń dla zespołu projektowego w zależności od wdrożonej metody testowania
 • rekomendacja do wprowadzenia nowych elementów do procesu testowania i zapewnienia jakości wraz ze wskazaniem możliwych modeli ich realizacji
 • rekomendacje odnośnie modelu realizowania testów w organizacji
 • itd.

 

Bazując na sprawdzonych wzorcach usługę taką oferujemy jako audyt w oparciu o modele TMMi oraz TPI (Next).

 

 

To powinno Cię zainteresować