Czym jest Test Maturity Model integration (TMMi)?

Czym jest Test Maturity Model integration (TMMi)?
Prezentujemy wprowadzenie do modelu usprawniania procesów testowych TMMi. Jest to część przygotowanego tłumaczenia dokumentu TMMi Release 1.0.
Wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu branża wytwarzania oprogramowania włożyła znaczny wysiłek w poprawę jakości swoich produktów. Było to trudne zadanie, ponieważ rozmiar i złożoność oprogramowania szybko rośnie, podczas gdy klienci i użytkownicy stają się coraz bardziej wymagający. Pomimo zachęcających wyników w różnych podejściach do poprawy jakości, przemysł software'owy jest nadal daleki od wyeliminowania defektów do zera. aby poprawić jakość produktów, branża wytwarzania oprogramowania często koncentrowała się na doskonaleniu procesów wytwórczych Wytyczne, które były szeroko stosowane w celu poprawy procesów wytwarzania, to Capability Maturity Model (CMM). Model ten i jego następca Capability Maturity Model Integration (CMMI) są często uważane za branżowy standard doskonalenia procesów oprogramowania. Pomimo faktu, że koszty testów stanowią często co najmniej 30-40% całkowitych kosztów projektu, jedynie niewielka część poświęcona jest testom w różnych modelach udoskonalania procesów oprogramowania, takich jak CMM i CMMI. W odpowiedzi społeczność testerska stworzyła własne modele ulepszeń. Niniejszy dokument opisuje Test Maturity Model Integration (TMMi). TMMi jest szczegółowym modelem służącym do poprawy procesu testowania i jest proponowany jako uzupełnienie CMMI.

Konteskt i historia

Ramy TMMi zostały opracowane przez Fundację TMMi jako wytyczne i punkt odniesienia dla ulepszania procesów testowych i są one traktowane jako model uzupełniający dla CMMI w wersji 1.2 [CMMI], zajmując się kwestiami, które są ważne dla kierowników testów, inżynierów testów i specjalistów ds. jakości oprogramowania. Testowanie zdefiniowane w TMMi jest stosowane w najszerszym znaczeniu, obejmującym wszystkie działania związane z jakością oprogramowania.

Testowanie: Proces składający się z wszystkich czynności cyklu życia, zarówno statycznych, jak i dynamicznych; skoncentrowany na planowaniu, przygotowaniu i ewaluacji oprogramowania oraz powiązanych produktów w celu określenia czy spełniają one wyspecyfikowane wymagania, wykazania, że są dopasowane do swoich celów oraz wykrywania usterek. [ISTQB].

Podobnie jak CMMI, TMMi wykorzystuje koncepcję poziomów dojrzałości do oceny i doskonalenia procesów. Ponadto zidentyfikowano obszary procesowe, cele i praktyki. Zastosowanie kryteriów dojrzałości TMMi usprawni proces testowania i będzie miało pozytywny wpływ na jakość produktu, wydajność inżynierii testów i nakład czasu na pojedynczą iterację. TMMi został stworzony w celu wspierania organizacji w ocenie i ulepszaniu ich procesu testowego. W ramach TMMi testy ewoluują od chaotycznego, źle zdefiniowanego procesu z brakiem zasobów, narzędzi i dobrze wykształconych testerów do dojrzałego i kontrolowanego procesu, którego głównym celem jest zapobieganie usterkom (defektom).

Dotychczasowe, praktyczne doświadczenia pokazują, że TMMi wspiera proces tworzenia bardziej skutecznego i wydajnego procesu testowego. Testowanie staje się zawodem (profesją) i w pełni zintegrowaną częścią procesu rozwoju oprogramowania. jak stwierdzono, wysiłek testowy zmienia się z wykrywania usterek na zapobieganie im.

Źródła

W procesie rozwoju TMMi wykorzystano platformę TMM opracowaną przez Instytut Technologii w stanie Illinois. Oprócz TMM, na model TMMI w dużej mierze miała wpływ praca wykonana nad Capability Maturity Model Integration (CMMI), modelem doskonalenia procesów, który cieszy się dużym uznaniem w branży IT. CMMI posiada zarówno reprezentację etapową, jak i ciągłą. W ramach reprezentacji wieloetapowej architektura CMMI określa etapy, przez które organizacja musi przejść w sposób uporządkowany, aby usprawnić swój proces rozwoju. W ramach reprezentacji ciągłej nie ma ustalonego zestawu poziomów lub etapów, przez które należy przejść. Organizacja stosująca ciągłą reprezentację może wybrać obszary wymagające poprawy spośród wielu różnych kategorii.

TMMi został opracowany jako model etapowy. Model etapowy wykorzystuje predefiniowane zestawy obszarów procesów w celu zdefiniowania ścieżki doskonalenia organizacji. Ta ścieżka poprawy jest opisana przez komponent modelu zwany poziomem dojrzałości. Poziom dojrzałości jest dobrze zdefiniowaną ewolucyjną płaszczyzną w kierunku osiągania lepszych procesów organizacyjnych. Na późniejszym etapie może zaistnieć ciągła reprezentacja TMMi. Najprawdopodobniej nie wpłynie to na zawartość TMMi; zapewni "tylko" inną strukturę i reprezentację.

Inne źródła rozwoju TMMi to Gelperin i Hetzel's Evolution of Testing Model, który opisuje ewolucję procesu testowania na przestrzeni 40 lat, Beizer's Test model, który opisuje ewolucję myślenia indywidualnych testerów, badania nad TMM przeprowadzone w standardzie IEEE 829, w finansowanym przez UE projekcie MB-TMM, w międzynarodowym projekcie IEEE 829, oraz w standardzie IEEE 829. Terminologia testowania używana w TMMi pochodzi ze Standardowego Słownika terminów używanych w Testowaniu Oprogramowania ISTQB [ISTQB].

Jak stwierdzono przy definiowaniu poziomów dojrzałości, ewolucyjny model testowy Gelperina i Hetzla posłużył jako podstawa do zróżnicowania TMMi na poziomie historycznym. Model Gelperina i Hetzla opisuje fazy i cele testowe na lata pięćdziesiąte i dziewięćdziesiąte. Początkowy okres jest opisywany jako "zorientowany na debugowanie", podczas którego większość organizacji zajmujących się tworzeniem oprogramowania nie dostrzegała różnicy między testowaniem a debugowaniem. Testowanie było działaniem ad hoc związanym z debugowaniem w celu usunięcia błędów z programów. Według Gelperina i Hetzla testy przeszły od tego czasu do okresu ukierunkowanego na zapobieganie, który jest powiązany z najlepszymi praktykami i odzwierciedla najwyższy poziom dojrzałości TMMi.

Ponadto do rozwoju TMMi przyczyniły się różne najlepsze praktyki branżowe, praktyczne doświadczenie w stosowaniu TMM oraz badania ankietowe, zapewniając jej niezbędne podstawy empiryczne i wymagany poziom praktyczności. Ilustrują one najlepsze i najgorsze praktyki testowe w branży IT i pozwoliły twórcom platformy TMMi na uzyskanie realistycznych punktów odniesienia dla oceny i poprawy praktyk testowych.

Zakres TMMi

Inżynieria oprogramowania i systemowa.

TMMi ma na celu wspieranie działań testowych i doskonalenie procesów testowych zarówno w dziedzinie inżynierii systemów, jak i inżynierii oprogramowania. Inżynieria systemowa obejmuje rozwój całych systemów, które mogą, ale nie muszą zawierać oprogramowania. Inżynieria oprogramowania obejmuje rozwój systemów oprogramowania.

Poziomy testów

Podczas gdy niektóre modele poprawy procesu testowania koncentrują się głównie na wyższych poziomach testowania, np. Test Process Improvement (TPI) [Koomen and Pol] i jego następca TPI-Next, lub dotyczą tylko jednego aspektu testowania strukturalnego, np. organizacja testowania, TMMi zajmuje się wszystkimi poziomami testowania (w tym testowaniem statycznym) i aspektami ustrukturyzowanego testowania. W odniesieniu do testowania dynamicznego w zakres TMMi wchodzą zarówno niższe poziomy testów (np. testowanie komponentów, testowanie integracyjne), jak i wyższe poziomy testów (np. testy systemowe, testy akceptacyjne) . Bardziej szczegółowa analiza modelu pozwoli stwierdzić, że model odnosi się do wszystkich czterech kamieni węgielnych ustrukturyzowanego testowania (cykl życia, techniki, infrastruktura i organizacja).

TMMi oraz CMMI

Należy również zauważyć, że TMMi jest przedstawiany jako model uzupełniający CMMI. W wielu przypadkach dany poziom TMMi wymaga szczególnego wsparcia ze strony obszarów procesów na odpowiadającym lub niższym poziomie CMMI. W wyjątkowych przypadkach istnieje nawet związek z wyższymi poziomami CMMI. Obszary procesu i praktyki opracowywane w ramach CMMI, w większości nie są powtarzane w TMMi; są one jedynie przywoływane. Na przykład obszar procesu o nazwie zarządzanie konfiguracją, który ma również zastosowanie do produktów testowych, nie jest szczegółowo omówiony w TMMi; praktyki CMMI są przywoływane i niejawnie ponownie wykorzystywane.

Ocena

Wiele organizacji widzi wartość w benchmarkingu postępów w doskonaleniu procesów testowych, zarówno dla celów wewnętrznych, jak i dla zewnętrznych klientów i dostawców. Oceny procesów testowych koncentrują się na zidentyfikowaniu możliwości doskonalenia i zrozumieniu pozycji organizacji w stosunku do wybranego modelu lub normy. TMMi stanowi doskonały model odniesienia, który można wykorzystać podczas takich ocen. Zespoły oceniające korzystają z TMMi, aby wspomóc identyfikację i ustalanie priorytetów swoich ustaleń. Ustalenia te wraz z wytycznymi praktyk TMMi są wykorzystywane do planowania usprawnień dla organizacji. Ramy oceny same w sobie nie są częścią TMMi. Wymagania dotyczące oceny TMMi są opisane przez Fundację TMMi w oddzielnym dokumencie dostępnym na stronie www.TMMiFoundation.org. Wymagania te oparte są na normie ISO 15504. Osiągnięcie określonego poziomu dojrzałości dla różnych ocenianych organizacji musi oznaczać to samo. Zasady mające na celu zapewnienie tej spójności zawarte są w wymogach dotyczących metody oceny TMMi. Wymagania dotyczące metod oceny TMMi zawierają wytyczne dla różnych klas ocen, np. ocen formalnych, szybkich skanów i samoocen.

Podejścia do doskonalenia

TMMi dostarcza pełnego wzorca do wykorzystania jako model odniesienia podczas doskonalenia procesu testowania. Nie zapewnia podejścia do doskonalenia procesów testowych, takiego jak model IDEAL (inicjowanie, diagnozowanie, ustanawianie, działanie i uczenie się). Praktyczne doświadczenia pokazały, że najpotężniejszym początkowym krokiem do poprawy procesu testowania jest zbudowanie silnego wsparcia organizacyjnego przed zainwestowaniem w ocenę procesu testowania. Przy wystarczającym wsparciu ze strony kierownictwa wyższego szczebla, skutecznym podejściem okazuje się ustanowienie specjalnej grupy ds. procesu testowania, posiadającej kompetencje techniczne i reprezentującej odpowiednich interesariuszy mającej na celu kierowanie działaniami na rzecz poprawy procesu testowania. Więcej informacji na temat modelu IDEAL można znaleźć na stronie www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.html. Inne pomysły i wytyczne dotyczące podejścia do poprawy procesu testowego można znaleźć w The little TMMi.

Poziomy dojrzałości TMMi

Opis ogólny

TMMi posiada architekturę stopniowego usprawniania procesów. Zawiera ona etapy lub poziomy, przez które przechodzi organizacja w miarę jak jej proces testowania ewoluuje od etapu doraźnego i niezarządzanego, do etapu zarządzanego, zdefiniowanego, mierzonego i optymalnego. Osiągnięcie każdego etapu zapewnia, że zostały wdrożone odpowiednie usprawnienia i mogą one służyć jako podstawa do następnego etapu. Wewnętrzna struktura TMMi jest bogata w dobre praktyki testowania, które warto przyswoić. Systematyczne stosowanie tych praktyk pozwoli umacniać jakość procesu testowania i usprawniać w kolejnych krokach. W TMMi istnieje pięć poziomów, które określają hierarchię dojrzałości i ewolucyjną ścieżkę doskonalenia procesu testowania. Każdy poziom posiada zestaw obszarów procesowych, które organizacja musi wdrożyć, aby osiągnąć dojrzałość na poszczególnych poziomach. Doświadczenie pokazało, że organizacje robią wszystko, co w ich mocy, gdy koncentrują swoje wysiłki w zakresie usprawniania procesów testowych na możliwej do zarządzania liczbie obszarów procesowych w danym czasie, oraz że obszary te wymagają coraz większego wyrafinowania w miarę jak organizacja się doskonali. ponieważ każdy poziom dojrzałości stanowi niezbędną podstawę dla następnego poziomu, próba pominięcia poziomu dojrzałości jest zazwyczaj szkodliwa. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że wysiłki na rzecz poprawy procesów testowych powinny koncentrować się na potrzebach organizacji w kontekście jej otoczenia biznesowego, a obszary procesowe o wyższym poziomie dojrzałości mogą odpowiadać na bieżące potrzeby organizacji lub projektu. Na przykład, organizacje pragnące przejść z poziomu dojrzałości 1 do poziomu dojrzałości 2 są często zachęcane do utworzenia grupy testowej, do której odnosi się obszar procesu organizacji testowej, który znajduje się na poziomie dojrzałości 3. chociaż grupa testowa nie jest konieczną cechą organizacji TMMi na poziomie 2, może pomóc organizacji osiągnąć drugi poziom dojrzałości TMMi 2.

Obszary procesowe dla każdego poziomu dojrzałości TMMi przedstawiono na rysunku 1, a ich szczegóły zostaną opisane w kolejnych rozdziałach. jako formę wprowadzenia czytelnika poniżej wymieniono wszystkie obszary w raz z krótkim opisem. Opis wprowadzi czytelnika na ścieżkę ewolucyjną zalecaną w TMMi w celu usprawnienia procesu testowego.

Należy pamiętać, że TMMi nie posiada określonego obszaru procesowego dedykowanego narzędziom testowym i/lub automatyzacji testów. W ramach TMMi narzędzia testowe są traktowane jako źródło wsparcia (praktyki) i dlatego są częścią obszaru procesowego, dla którego zapewniają wsparcie, np. zastosowanie narzędzia do projektowania testów jest pomocniczą praktyką testową w obszarze procesowym 'Projektowanie i realizacja testów' na poziomie TMMi 2, a zastosowanie narzędzia do testowania wydajności jest pomocniczą praktyką testową w obszarze procesowym 'Testowanie niefunkcjonalne' na poziomie TMMi 3.

Poziom 1 Wstępny

Na poziomie TMMi 1, testowanie jest procesem chaotycznym, niezdefiniowanym i często uważanym za część debugowania. Organizacja zazwyczaj nie zapewnia stabilnego środowiska wspierającego procesy. Sukces w tych organizacjach zależy od kompetencji i zaangażowania ludzi w organizacji, a nie od wykorzystania sprawdzonych procesów. Testy są opracowywane w sposób doraźny po zakończeniu kodowania. Testowanie i usuwanie usterek przeplatają się, w celu ujawnienia problemów w systemie. Celem testowania na tym poziomie jest pokazanie, że oprogramowanie działa bez większych awarii. Produkty są wydawane bez odpowiedniej świadomości jakości i ryzyka. W praktyce, produkt często nie spełnia swoich potrzeb, nie jest stabilny, i/lub jest zbyt wolny. W ramach testów brakuje zasobów, narzędzi i dobrze wykształconego personelu. Na poziomie TMMi 1 nie ma zdefiniowanych obszarów procesowych. Organizacje poziomu dojrzałości 1 charakteryzują się tendencją do nadmiernego zaangażowania, porzucania procesów w czasach kryzysów i niemożnością powtórzenia swoich sukcesów. Ponadto produkty zazwyczaj nie są wydawane na czas, budżety są przekroczone, a jakość dostarczanych produktów nie jest zgodna z oczekiwaniami.

Poziom 2 Zarządzany

Na poziomie TMMi 2 testowanie staje się procesem zarządzanym i jest wyraźnie oddzielone od debugowania. Dyscyplina procesu odzwierciedlona przez poziom dojrzałości 2 pomaga zapewnić, że istniejące praktyki są utrzymywane w trudnych czasach. jednakże wielu interesariuszy nadal postrzega testowanie jako fazę projektu, która następuje po kodowaniu.

W kontekście doskonalenia procesu testowania, tworzona jest strategia testowania obejmująca całą firmę lub cały program. Opracowywane są również plany testów. W ramach planu testów definiowane jest podejście do testów, przy czym podejście to opiera się na wyniku oceny ryzyka produktowego. Do identyfikacji ryzyka produktowego wykorzystywane są techniki zarządzania ryzykiem oparte o udokumentowane wymagania. Plan testów określa, jakie testy są wymagane, kiedy, jak i przez kogo. Zobowiązania są uzgadniane z interesariuszami i w razie potrzeby zmieniane. Testowanie jest monitorowane i kontrolowane w celu upewnienia się, że przebiega zgodnie z planem i można podjąć działania w przypadku wystąpienia odchyleń. Status produktów pracy i świadczenie usług testowych są widoczne dla kierownictwa. Techniki projektowania testów są stosowane do wyprowadzania i wyboru przypadków testowych ze specyfikacji. jednakże testowanie może się rozpocząć stosunkowo późno w cyklu rozwojowym, np. w fazie projektowania lub nawet w fazie kodowania.

W TMMI na poziomie 2 testowanie jest wieloetapowe: istnieją poziomy testów modułowych, integracyjnych, systemowych i akceptacyjnych. Dla każdego zidentyfikowanego poziomu testowania istnieją określone cele testowania zdefiniowane w strategii testowania w całej organizacji lub w programie. Procesy testowania i usuwania usterek są zróżnicowane.

Głównym celem testowania w organizacji TMMi na poziomie 2 jest sprawdzenie, czy produkt spełnia określone wymagania. Na tym poziomie TMMi występuje wiele problemów jakościowych, ponieważ testowanie odbywa się późno w cyklu wytwarzania. Usterki przechodzą z wymagań i projektowania do kodu. Nie ma jeszcze formalnych przeglądów, aby rozwiązać ten po ważny problem. Wykonywane po kodowaniu, testowanie oparte na wykonaniu testów jest przez wielu interesariuszy nadal uważane za podstawową działalność testową.

 

Na drugim poziomie dojrzałości TMMi wyróżnia się następujące obszary procesowe:

 • Polityka i strategia testów
 • Planowanie testów
 • Monitorowanie i kontrola testów
 • Projektowanie i wykonanie testów
 • Środowisko testowe.

Poziom 3 Zdefiniowany

Na poziomie 3 w TMMi testowanie nie ogranicza się już do fazy, która następuje po kodowaniu. Jest ono w pełni zintegrowane z cyklem wytwarzania i związanymi z nim kamieniami milowymi. Planowanie testów odbywa się na wczesnym etapie projektu, np. w fazie wymagań, i jest dokumentowane w głównym planie testów. Opracowanie głównego planu testów opiera się na umiejętnościach planowania testów i zobowiązaniach uzyskanych na poziomie TMMi 2. Zbiór standardowych procesów testowych organizacji, który stanowi podstawę dla poziomu dojrzałości 3, jest ustalany i doskonalony w czasie. Istnieje organizacja testowa i specyficzny program szkoleń testerskich, a testowanie jest postrzegane jako profesja. Udoskonalanie procesów testowych jest w pełni zinstytucjonalizowane w ramach przyjętych praktyk organizacji testowej.

Organizacje na poziomie 3 rozumieją znaczenie przeglądów w kontroli jakości; wdrażany jest formalny plan przeglądu, choć nie jest on jeszcze w pełni powiązany z procesem testowania dynamicznego. Przeglądy odbywają się w całym cyklu życia. W przeglądy specyfikacji wymagań zaangażowani są specjaliści testowi. Podczas gdy projektowanie testów na poziomie TMMi 2 koncentruje się głównie na testowaniu funkcjonalności, na poziomie 3 projektowanie i techniki testowe są rozszerzone celem uwzględnienia testów niefunkcjonalnych, np. użyteczności i/lub niezawodności, w zależności od celów biznesowych.

Kluczowym rozróżnieniem pomiędzy poziomem dojrzałości TMMi 2 i 3 jest zakres norm, opis procesów i procedur. Na poziomie dojrzałości 2 mogą one być zupełnie inne w każdym konkretnym przypadku, np. w przypadku konkretnego projektu. Na trzecim poziomie dojrzałości są one ustalane na podstawie zbioru standardowych procesów organizacji celem dostosowania ich do konkretnego projektu lub jednostki organizacyjnej, a zatem są bardziej spójne, z wyjątkiem różnic, na jakie pozwalają wytyczne dotyczące ich dostosowania. Kolejną istotną różnicą jest to, że na trzecim poziomie dojrzałości procesy są zazwyczaj opisane bardziej rygorystycznie niż na poziomie dojrzałości 2. W konsekwencji na poziomie dojrzałości 3, organizacja musi zweryfikować obszary procesowe na poziomie dojrzałości 2.

Na trzecim poziomie dojrzałości TMMi wyróżnia się następujące obszary procesowe:

 • Organizacja testowa
 • Program szkoleń testerskich
 • Cykl życia i integracja testów
 • Testowanie niefunkcjonalne
 • Przeglądy koleżeńskie.

Poziom 4 Mierzony

Osiągnięcie celów poziomu 2 i 3 TMMi przynosi korzyści w postaci wprowadzenia infrastruktury technicznej, zarządczej i kadrowej, zdolnej do dokładnego testowania oraz zapewniającej wsparcie w usprawnianiu procesów testowania. Dzięki tej infrastrukturze, testowanie może stać się mierzalnym procesem, zachęcającym do dalszego rozwoju i doskonalenia. W organizacjach poziomu TMMi 4, testowanie jest dokładnie zdefiniowanym, dobrze uzasadnionym i mierzalnym procesem. Testowanie jest postrzegane jako ewaluacja; składa się z wszystkich czynności związanych z cyklem życia produktu i związanych z nim produktów pracy.

W całej organizacji zostaje wprowadzony program pomiarów testowania, który może być wykorzystany do oceny jakości procesu testowania, oceny wydajności i monitorowania ulepszeń. Wdrażane są środki do zbioru danych pomiarowych organizacji w celu wspierania podejmowania decyzji opartych na faktach. Program pomiarów testowania wspiera również przewidywania dotyczące wydajności i kosztów testów.

W odniesieniu do jakości produktu, obecność programu pomiarowego pozwala organizacji na wdrożenie procesu oceny jakości produktu poprzez zdefiniowanie potrzeb jakościowych, atrybutów jakościowych i wskaźników jakości. Produkty (pracy) są oceniane przy użyciu ilościowych kryteriów dla atrybutów jakościowych, takich jak niezawodność, użyteczność i utrzymywalność. Jakość produktu jest rozumiana pod względem ilościowym i jest zarządzana zgodnie z określonymi celami przez cały cykl życia produktu.

Przeglądy i inspekcje są uważane za część procesu testowania i są wykorzystywane do pomiaru jakości produktu na wczesnym etapie cyklu życia oraz jako formalne bramki kontroli jakości. Przeglądy koleżeńskie jako technika wykrywania defektów są przekształcane w technikę pomiaru jakości produktu zgodnie z obszarem procesowym Ocena jakości produktu.

Poziom 4 TMMi obejmuje również ustanowienie skoordynowanego podejścia testowego pomiędzy przeglądami koleżeńskimi (testowanie statyczne) i testowaniem dynamicznym oraz wykorzystaniem wyników i danych z przeglądów koleżeńskich w celu optymalizacji podejścia testowego w celu zwiększenia skuteczności i efektywności testowania. Przeglądy koleżeńskie są odtąd w pełni zintegrowane z procesem testowania dynamicznego, np. częścią strategii testowania, planu testów i podejścia do testów.

Na czwartym poziomie dojrzałości TMMi wyróżnia się następujące obszary procesowe:

 • Pomiar testów
 • Ocena jakości produktów
 • Zaawansowane przeglądy koleżeńskie.

Poziom 5 Optymalizacja

Osiągnięcie wszystkich poprzednich celów doskonalenia testowania na poziomach TMMi od 1 do 4 tworzy infrastrukturę organizacyjną do testowania, która wspiera całkowicie zdefiniowany i mierzalny proces. Na 5 poziomie dojrzałości TMMi organizacja jest w stanie w sposób ciągły doskonalić swoje procesy w oparciu o ilościowe zrozumienie procesów sterowanych statystycznie. Poprawa wydajności procesów testowych odbywa się poprzez przyrostowe i innowacyjne procesy oraz udoskonalenia technologiczne. Metody i techniki testowania są zoptymalizowane, a nacisk kładziony jest na dokładne dostrajanie i doskonalenie procesów. Zoptymalizowany proces testowy, zdefiniowany przez TMMi, to proces, który jest:

 • zarządzany, zdefiniowany, mirzalny, wydajny i skuteczny
 • statystycznie kontrolowany i przewidywalny
 • skoncentrowany na zapobieganiu defektom
 • wspierany przez automatyzację, dla efektywnego wykorzystania zasobow
 • zdolny do wspierania transferu technologii z przemysłu do organizacji
 • zdolny do wspierania ponownego wykorzystania zasobów testowych
 • skoncentrowany na zmianie procesu w celu osiągnięcia ciągłego doskonalenia.

W celu wspierania ciągłego doskonalenia infrastruktury procesu testowego oraz identyfikacji, planowania i wdrażania usprawnień procesu testowego, powoływana jest stała grupa ds. doskonalenia procesu testowego, w skład której wchodzą osoby, które przeszły specjalistyczne szkolenia w celu podniesienia poziomu swoich umiejętności i wiedzy niezbędnej do osiągnięcia sukcesu przez grupę. W wielu organizacjach grupa ta nazywana jest Grupą ds. Procesów Testowych. Wsparcie dla Grupy ds. Procesów Testowych rozpoczyna się formalnie na poziomie TMMi 3, kiedy wprowadzana jest organizacja testowa. Na poziomie TMMi 4 i 5, zakres odpowiedzialności rośnie wraz z wprowadzaniem praktyk na wyższym poziomie, np. identyfikacja zasobów testowych wielokrotnego użytku oraz rozwój i utrzymanie biblioteki zasobów testowych.

Obszar Zapobiegania Defektom jest ustanowiony w celu identyfikacji i analizy typowych przyczyn defektów w całym cyklu życia produktu oraz określenia działań zapobiegających występowaniu podobnych defektów w przyszłości. Odstępstwa od wydajności procesu testowania, zidentyfikowane w procesie kontroli jakości, są analizowane celem zaadresowania ich przyczyn w ramach zapobiegania defektom.

Proces testowy jest zarządzany statystycznie za pomocą obszaru Kontroli Jakości. Pobieranie próbek statystycznych, pomiary poziomów zaufania, wiarygodności i niezawodności napędzają proces testowania. Proces testowy charakteryzuje się pomiarem jakości opartym na próbkowaniu.

Na poziomie TMMi 5, obszar Optymalizacji Procesu Testowania wprowadza mechanizmy do precyzyjnego dostrajania i ciągłego doskonalenia testów. Istnieje ustalona procedura identyfikacji usprawnień procesu, jak również wyboru i oceny nowych technologii testowania. Narzędzia wspierają proces testowania w takim stopniu, w jakim jest on efektywny podczas projektowania testów, wykonywania testów, testowania regresji, zarządzania przypadkami testowymi, zbierania i analizy defektów, itp. Powszechną praktyką w całej organizacji jest ponowne wykorzystanie procesu i testaliów. Jest to wspierane przez bibliotekę zasobów testowych.

Trzy obszary procesów na poziomie TMMi 5, Zapobieganie Defektom, Kontrola Jakości i Optymalizacja Procesów Testowych zapewniają wsparcie dla ciągłego doskonalenia procesów. W praktyce te trzy obszary procesu są ze sobą ściśle powiązane. Na przykład, Zapobieganie Defektom wspiera Kontrolę Jakości, np. poprzez analizę wartości odstających od wydajności procesu oraz poprzez wdrażanie praktyki analizy przyczynowej defektów i zapobieganiu ponownemu ich wystąpieniu. Kontrola Jakości przyczynia się do optymalizacji procesów testowych, a Optymalizacja Procesów Testowych wspiera zarówno Zapobieganie Defektom, jak i Kontrolę Jakości, na przykład poprzez wdrażanie propozycji poprawy jakości testów. Wszystkie te obszary procesowe są z kolei wspierane przez praktyki, które zostały nabyte podczas wdrażania obszarów procesowych niższego poziomu. Na poziomie TMMi 5 testowanie jest procesem mającym na celu zapobieganie usterkom.

Na piątym poziomie dojrzałości TMMi wyróżnia się następujące obszary procesowe:

 • Zapobieganie defektom
 • Kontrola jakości
 • Optymalizacja procesu testowania.

Całość przetłumaczonego materiału znajdziecie na stronach SJSI.

To powinno Cię zainteresować