Dokumentacja testowa. Plan testów.

Dokumentacja testowa. Plan testów.
Plan Testów - [ang. test plan]. Plan testów jest jednym z podstawowych dokumentów w procesie testowym. Przedstawiamy wzór takiego planu.

Plan testów – jest podstawowym dokumentem w procesie testowym. Poniżej prezentujemy wzór planu testów dla metodyki tworzenia oprogramowania zgodnej z modelem V lub modelem kaskadowym. Może on znaleźć zastosowanie również w metodach zwinnych i iteracyjnych choć może być dla nich za ciężka.

Wzór planu zawiera również klasyfikację defektów pod kątem ich ważności.

Nazwa produktu
Plan testów
Imię i nazwisko autora
Wersja 1.0

I Wstęp

1.Tworzenie nazw plików
Standard nazywania plików.

2.Wprowadzenie
Wprowadzenie do projektu.

3. Cele
Co chcemy osiągnąć mówiąc o parametrach: jakość, plan i koszty.

4. Podejście do testów
Strategia testów mająca doprowadzić do osiągnięcia pożądanych celów.

 

II Opis testów

1. Testowany obiekt
Produkt lub aplikacja będąca celem testów.

1.1. Obiekt: Aplikacja
1.1.1. Główny plik wykonalny
1.1.2. Instalacja/deinstalacja
1.1.3. Funkcje/Narzędzia
1.1.4. Pomoc online

1.2. Obiekt: Dodatki
1.2.1. Czcionka
1.2.2. Clip Art
1.2.3. Powiązane multimedia
1.2.4. Przykład/ tutorial
1.2.5. Czytaj to
1.2.7. Inne

1.3. Obiekt: Dokumentacja
1.3.1. Przewodnik
1.3.2. CD
1.3.3. Opakowanie
1.3.4. Marketing/Informacje o produkcie/Pakiet reklam

2. Funkcjonalność do przetestowania
Lista rzeczy do przetestowania. Może zawierać opis środowiska testowego.

3. Funkcjonalność nietestowana
Lista rzeczy niepodlegająca testowaniu, lub nieuwzględnionych w tym planie
testów.

4. Wymagania systemowe
Wymagania konfiguracyjne dla oprogramowania i sprzętu.
Wymagania dla środowiska klienta.

5. Wejście/Wyjście dla procesu tworzenia produktu
Opis kamieni milowych lub/i kryteriów akceptacyjnych dla aplikacji.

6. Standardy/Bibliografia
- IEEE Standard for Software Test Documentation (ANSI/IEEE std 829)
- Kaner et al. Testing Computer Software, 2nd edition. New York: Wiley, 1993
- XXXX Test Matrix
[Lista wszystkich standardów, dokumentów potrzebnych do stworzenia planu testów]

7. Dostawy testowe
Lista materiałów przygotowanych przez grupę testową podczas cyklu testowego i dostarczanych do projektu.

7.1 Plan testów

7.1.1 Wstępny plan testów (zaaprobowany)
Kompletny dokument zawierający potwierdzenie ważności działań.

7.1.2 Dokumenty dodatkowe do planu wykonanych testów
Tablice przypadków testowych, matryce oraz inne materiały powiązane z testami z określonymi potwierdzeniami weryfikacji i ukończeniem testów.

7.1.3 Finalny plan testów(zaaprobowany)
Końcowy plan testów jest pomniejszą wersją planu testów programistycznych. Plan ten jest wyprodukowany i używany w końcowych cyklach testów. Musi zawierać potwierdzenia zgodności z wcześniejszymi planami.

7.1.4. Dokumenty dodatkowe do planu finalnych testów
Tablice przypadków testowych, matryce oraz inne materiały powiązane z testami z określonymi potwierdzeniami weryfikacji i ukończeniem testów.

7.2. System śledzenia defektów

7.2.1. Raporty defektów
- Lista podsumowująca znalezione defekty
- Pełny opis defektów

7.2.2. Baza danych defektów
Baza defektów znalezionych podczas cyklu testowego służąca zazwyczaj do wymiany informacji tester-programista.

7.3 Końcowy raport wydania
Raport, który powinien być wydany przed zakończeniem projektu. Raport ten jest dokumentem oceniającym jakość będącą w zakresie testowania projektu, kompletności testowania, rezultatów dla najważniejszych obszarów oraz rekomendacja lub jej brak do wydania produktu (klientowi lub na rynek).

 

III Zarządzanie projektem testowym

1. Zespół projektowy
Lista członków zespołu projektowego wraz z ich rolami.

2. Odpowiedzialni za testy
Kto będzie zarządzał wysiłkami testowymi? Ludzie i ich odpowiedzialność.

3. Zadania testowe
- Stworzenie planów testów wraz z przypadkami testowymi, matrycami i planami etc.
- Poddanie planu testów procesowi przeglądu wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód
- Uzyskać wymagania dla sprzętu/oprogramowania/narzędzia
- Stworzenie bazy danych defektów
- Przeprowadzenie testów
- Zaraportowanie defektów
- Przeprowadzenie spotkania dotyczącego defektów
- Stworzenie cotygodniowego raportu
- Stworzenie końcowego raportu

4. Plan testów oraz harmonogram
Co będzie dostawą testów? Kiedy poszczególne dostawy będą realizowane?

5. Kryteria wejścia i wyjścia dla kamieni milowych projektu
Definicje, opisy oraz mierzalne kryteria dla kamieni milowych.

6. Harmonogram planu testów

6.1. Harmonogram
Lista grup zadań testowych wraz z opisem. Wstępne przypisanie zadań do osób.

6.2. Ocena liczebności zespołów
Ocena liczby ludzi potrzebnych do ukończenie projektu.

7. Potrzeby treningowe
Zidentyfikowane potrzeby dokształcenia osób w projekcie.

8.Potrzeby środowiskowe

8.1. Komponenty testowe
Lista wszystkich komponentów sprzętowych oraz oprogramowania potrzebnych do ukończenia projektu. Ich dostępność oraz strategia w ich pozyskiwaniu.
- Sprzęt
- Oprogramowanie
- Konta

8.2. Narzędzia testowe
- Narzędzia do kupienia na zewnątrz
- Wewnętrzne narzędzia
- Narzędzia, które należy stworzyć

8.3. Budynki, sprzęt, serwisy
Testowanie odbędzie się w laboratorium w firmie [nazwa firmy]. W przypadku konieczności zatrudnienia firmy zewnętrznej, plan zostanie zmieniony.

9. Plan integracji
Czy jest plan integracji? Jeśli tak, to jak się on ma do strategii testów?

10. Zawieszenie i ponowne rozpoczęcie testów
Kiedy testowanie powinno zostać zawieszone? Kiedy zawieszony proces testowania powinien być ponownie rozpoczęty?

11. Kryterium zakończenia testów
Kiedy kończy się testowanie?

12. Proces śledzenia defektów

12.1. Proces
Opis procesu śledzenia defektów.

12.2. Narzędzie śledzenia defektów (baza danych)
Opis narzędzia do śledzenie defektów.

12.3. Definiowanie ważności defektów
Ocena ważności defektu jest subiektywną metodą używaną do zaraportowania stopnia ważności każdego zaraportowanego defektu. Defekty oceniane będą na podstawie następujących wytycznych - [propozycja].

12.3.1.1. Krytyczny
Ważność 1— Defekt krytyczny (ang. show-stopper - blokujący wydanie) występuje, gdy brakuje podstawowej funkcjonalności, użyteczności lub wydajności produktu podczas normalnych operacji; nie ma możliwości stworzenia "obejścia" (ang. workaround).

Zaliczamy do tej kategorii również defekty niezwiązane z funkcjonalnością, ale będące jasnymi pomyłkami w np. nazwie firmy, złym klipem video na ekranie początkowym, błędna instrukcja obsługi etc.

Kilka dodatkowych kategorii:
- Wyłączenie lub uszkodzenie aplikacji/sprzętu
- Utrata danych lub ich uszkodzenie
- Brak sukcesu przy wykonywaniu podstawowych funkcji

12.3.2.2. Poważny
Ważność 2— Poważny defekt dla najważniejszych funkcjonalności, które nie działają prawidłowo w określonych warunkach lub funkcjonalności drugiego rzędu, które w ogóle nie działają lub słaba jakość funkcjonalności lub wydajności podczas normalnych operacji, trudności z użyciem podstawowych funkcjonalności etc.

Zasadniczo, tego rodzaju defekty powinny zostać naprawione w cyklu tworzenia oprogramowania. Jednak w ostatecznej fazie testowej mogą zostać zaakceptowane (znaczy nienaprawione).

12.3.3.3. Niekrytyczny
Ważność 3 — Niekrytyczne defekty to te z nich, które wprowadzają pewne problemy w obsłudze, niezdarzające się zbyt często. Zaliczamy tutaj: pomniejsze problemy w wyświetlaniu, błędy językowe, pomniejsze problemy z działaniem oraz podobne. Zazwyczaj błędy tego typu powinny być naprawione kiedy czas pozwoli z minimalnym nakładem sił przez programistów.
Wiele małych defektów może się przełożyć na ogólną niską ocenę jakości produktu.

13. Śledzenie statusu testów i raportowanie
W jakiej formie będą prezentowane raporty?
Z jaką częstotliwością będą pojawiać się raporty?
Jakie formacje zostaną zaraportowane?

14. Ryzyko i incydenty
Ryzyko i możliwe przypadki zmiany planu testów.

15. Proces potwierdzania zgodności

15.1. Potwierdzanie zgodności planu testów
Jak przygotowuje się plan testów i kto za niego odpowiada?

15.2 Potwierdzanie zgodności końcowej wydanego produktu
Jak wygląda proces potwierdzania wydania produktu?

 

Bibliografia:

  • IEEE Standard for Software Test Documentation (ANSI/IEEE std 829)
  • Kaner et al. Testing Computer Software, 2nd edition. New York: Wiley, 1993
  • Hung Q. Nguyen Testing Applications on the Web, 1nd edition. New York: Wiley 2001

 

To powinno Cię zainteresować