Monitorowanie i kontrola postępów w testowaniu

Monitorowanie i kontrola postępów w testowaniu
W procesie zarządzania testami możemy wyróżnić dwa ważne zadania przypisane do kierowników testów. Jest to monitorowanie i kontrola testów.

 

Monitorowanie postępu testów

Celem monitorowania testowania jest otrzymywanie informacji i zdobywanie jasności o czynnościach testowych. Efekt monitorowania może być zbierany ręcznie lub automatycznie i może być użyty dla pomiaru kryterium zakończenie testów takich jak pokrycie. Miary mogą być użyte do oceny postępu w odniesieniu do tego co zostało zaplanowane i zabudżetowane.

Najczęściej metryki testowe zawierają:
 • procent wykonanej pracy w przygotowaniu przypadków testowych (lub procent zaplanowanych przypadków testowych już przygotowanych)
 • procent pracy wykonanej do przygotowania środowiska testowego
 • wykonanie przypadków testowych (np. liczba wykonanych/niewykonanych przypadków testowych i ilość przypadków testowych, które "przeszły"/"nie przeszły")
 • informacje o defektach (np. ilość defektów, ilość defektów znalezionych i naprawionych, ocena konsekwencji błędów, wyniki retestów)
 • pokrycia wymagań, ryzyka lub kodu
 • daty kamieni milowych testowania
 • koszty testowania, włączając w to koszty porównane z korzyściami płynącymi ze znajdowania następnych defektów lub przeprowadzania następnych testów.
 
Raportowanie
Raportowanie testowe jest postrzegane jako zbieranie informacji o wysiłku w testowaniu:
 • co stało się podczas testowania, np. daty kiedy kryterium zakończenia testów zostanie osiągnięte
 • przeanalizowanie informacji i metryk do wsparcia rekomendacji i decyzji o przyszłych działaniach takich jak ocena pozostałych defektów, ekonomiczne korzyści z kontynuacji testów, pozostałe ryzyko i poziom niezawodności testowanego oprogramowania.
Metryki powinny być zbierane podczas i na koniec każdego poziomu testowego dla oceny:
 • poziomu jakości w odniesieniu do celów założonych dla danego poziomy testowego
 • efektywności testowania w odniesieniu do celów
 • adekwatności obranej metody testowej.
 

Kontrola

Kontrola opisuje wszystkie działania korygujące i naprowadzające powzięte jako rezultat informacji i metryk zebranych i zaraportowanych. Czynności mogą pokrywać czynności testowe i mogą wpływać na inne czynności w cyklu tworzenia oprogramowania.

 

Przykłady kontroli testów:
 • zmiana priorytetów testów w przypadku gdy pojawi się ryzyko
 • zmiana planu testów zgodnie z dostępnością środowiska testowego
 • zestaw kryteriów jakości wymagających naprawy, które muszą zostać przetestowane przez programistę, zanim zostaną zaakceptowane do integracji.

To powinno Cię zainteresować