Stringi, które zmuszają systemy do błędu

Stringi, które zmuszają systemy do błędu
Zbiór danych testowych lub, jak kto woli, ciągów znaków, które nadają się do weryfikowania np. formularzy. Ściągawka obowiązkowa dla każdego testera.
 

Projekt Big List of Naughty Strings to cała kolekcja danych, które mają wysokie prawdopodobieństwo zmuszenia aplikacji do niepoprawnego zachowania.

Przykład.

 

Strona projektu >>

Wszystkie dane można znaleźć w pliku tekstowym na stronie projektu.

 

Poniżej kilka wybranych.

undefined
undef
null
NULL
(null)
nil
NIL
true
false
True
False
None

\
0
1
1.00
$1.00
1/2
1E2
1E02
1E+02
-1
-1.00
-$1.00
-1/2
-1E2
-1E02
-1E+02
1/0
0/0
-2147483648/-1
-9223372036854775808/-1
0.00
0..0
.
0.0.0
0,00
0,,0
,
0,0,0
0.0/0
1.0/0.0
0.0/0.0
1,0/0,0
0,0/0,0
--1
-
-.
-,
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
NaN
Infinity
-Infinity
0x0
0xffffffff
0xffffffffffffffff
0xabad1dea
123456789012345678901234567890123456789
1,000.00
1 000.00
1'000.00
1,000,000.00
1 000 000.00
1'000'000.00
1.000,00
1 000,00
1'000,00
1.000.000,00
1 000 000,00
1'000'000,00
01000
08
09
2.2250738585072011e-308
,./;'[]-=
<>?:"{}|_+
!@#$%^&*()`~
Ω≈ç√∫˜µ≤≥÷
åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ
œ∑´®†¥¨ˆøπ“‘
¡™£¢∞§¶•ªº–≠
¸˛Ç◊ı˜Â¯˘¿
ÅÍÎÏ˝ÓÔÒÚÆ☃
Œ„´‰ˇÁ¨ˆØ∏”’
`⁄€‹›fifl‡°·‚—±
⅛⅜⅝⅞
ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
٠١٢٣٤٥٦٧٨٩
⁰⁴⁵
₀₁₂
⁰⁴⁵₀₁₂
'
"
''
""
'"'
"''''"'"
"'"'"''''"
田中さんにあげて下さい
パーティーへ行かないか
和製漢語
部落格
사회과학원 어학연구소
찦차를 타고 온 펲시맨과 쑛다리 똠방각하
社會科學院語學研究所
울란바토르

 

To powinno Cię zainteresować