Zmiany w sylabusie ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany - Analityk Testów

Zmiany w sylabusie ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany - Analityk Testów
ISTQB® opublikowało, a SJSI przetłumaczyło nową wersję sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Certified Tester Advanced Level -Test Analyst) v3.1.

Wykaz najważniejszych zmian w sylabusie CTAL-TA v.3.1

Rozdział 1:  

 1. Podrozdział 1.2 (testowanie w cyklu życia oprogramowania): poprawienie sformułowań.
 2. Podrozdział 1.5 (analiza testów): czynności poprawione zgodnie z aktualną definicją procesu testowego zawartą w sylabusie CTFL.

Rozdział 2: 

 1. Termin „poziom ryzyka” został usunięty z listy słów kluczowych.
 2. Podrozdział 2.3 (ocena ryzyka): ostatnie dwa akapity dotyczące skali oraz oceny poziomu ryzyka  zostały przeformułowane.

Rozdział 3:

 1. Różnorodne zmiany: poprawienie brzmienia terminów i sformułowań.
 2. Sekcja 3.2.1 (podział na klasy równoważności)
  • Dyskusja (omówienie) dotycząca ciągłych i dyskretnych zakresów wartości została usunięta, gdyż nie wnosiła wiele wartości.
  • Rozszerzenie dyskusji z jednego parametru do wielu parametrów, aby lepiej odnieść się do celów nauczania.
 3. Sekcja 3.2.2 (analiza wartości brzegowych): poprawiono przykłady.
 4. Sekcja 3.2.3 (testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną): sekcja napisana od początku. 
  • Ujednolicona do standardu OMG-DMN Rozdział 8.
  • Nacisk został położony na:
   • tablicę decyzyjną z ograniczonym zakresem wejść / z rozszerzonym zakresem wejść,
   • rozróżnienie pomiędzy warunkami testowymi (regułami) a przypadkami testowymi,
   • zminimalizowana tablica decyzyjna (jak wspomniano w CTFL).
  • Pokrycie wyników indywidualnych warunków, które zostało wprowadzone w wersji z 2019 roku, zostało usunięte.
 5. Sekcja 3.2.4 (testowanie przejść między stanami) 
  • Pokrycie N-przełączeń zostało wyjaśnione w bardziej zrozumiały sposób,
  • Dodano typ “niepoprawny warunek dozoru”.
 6. Sekcja 3.2.7 (testowanie przypadków użycia): szczegóły dostosowano do aktualnego standardu OMG-UML (wersja 2.5.1).

Rozdział 4: 

 1. Różnorodne zmiany, poprawienie brzmienia terminów i sformułowań.
 2. Sekcja 4.2.3 (testowanie kompletności funkcjonalnej): “wysokopoziomowe uzasadnienie biznesowe” zostało zastąpione terminem “wysokopoziomowe procesy biznesowe”.
 3. Sekcja 4.2.5 (ewaluacja użyteczności): definicję podcharakterystyk użyteczności zastąpiono referencjami do Słownika terminów testowych ISTQB®.

Rozdział 5:

 1. Sekcja 5.2.1 (przegląd wymagań): dodano element listy “Priorytet każdego wymagania”.

Rozdział 6: 

 1. Niewielkie zmiany sformułowań.

Rozdział 7: Odniesienia

 1. Dodano standardy [OMG-UML] oraz [OMG-DMN].
 2. Zaktualizowano referencje do dokumentów ISTQB® i IREB.
 3. Dla pokrycia N-przełączeń został dodany oryginalny artykuł Chowa (1978) na ten temat.
 4. Dodano podręcznik Forgácsa i Kovácsa (2019) na temat projektowania testów.

Wykaz terminów, które zostały zastąpione poprawnymi terminami ze Słownika terminów testowych ISTQB® lub terminami preferowanymi w sylabusie CTFL:

 • „Projekty Agile” i inne związane z Agile wyrażenia zostały zastąpione terminem “zwinne wytwarzanie oprogramowania”. 
 • “Adekwatność” zastąpiono terminem „adekwatność funkcjonalna” wszędzie tam, gdzie zostały wspomniane charakterystyki jakościowe.
 • “Klasa równoważności” została zastąpiona terminem “klasa równoważności” („class” zastąpiono terminem „partition”; zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB® „equivalence partition” to „klasa równoważności” – uwaga tłumacza).
 • “Funkcjonalność” zastąpiono terminem “adekwatność funkcjonalna” tam, gdzie zostały wspomniane charakterystyki jakościowe.
 • “Automatyzacja oparta na słowach kluczowych” została zastąpiona terminem “testowanie oparte na słowach kluczowych”.
 • “Poziomy testowania” zastąpiono terminem “poziomy testów”.
 • “Pokrycie testu”, tak samo jak “pokrycie testowania” zastąpiono terminem “pokrycie”.
 • “Czynności testowania” zastąpiono terminem “czynności testowe”.
 • “Wysiłek testowania” zastąpiono terminem  “wysiłek testowy”.       

Za SJSI

Źródła:
https://sjsi.org/istqb-certyfikowany-tester-poziom-zaawansowany-analityk-testow-v3-1/

To powinno Cię zainteresować