Darmowe warsztaty z testowania aplikacji mobilnych

Darmowe warsztaty z testowania aplikacji mobilnych
Warsztaty odbędą się w Łodzi i prowadzone będą przez doświadczonych testerów firmy Mobica. Najbardziej aktywni uczestnicy będą mogli odbyć płatne praktyki wakacyjne.

Mobica organizuje (30.06.2012) w Łodzi darmowy work­shop  na ulicy Pira­mo­wi­cza 11/13 (klatka B, pię­tro 3). Jest to oka­zja do poznania sze­roko poję­tego testo­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia urzą­dzeń mobil­nych. Work­shop popro­wa­dzi Pan P.J.Brady, doświad­czony tester opro­gra­mo­wa­nia.

Dodat­kowo po warsztacie firma zapro­po­nuje płatne waka­cyjne prak­tyki dla naj­lep­szych stu­den­tów.
 

Pro­gram szko­le­nia:

10:00 – 13:00

1 część: Pre­zen­ta­cja na temat testo­wa­nia oprogramowania/urządzeń mobil­nych

Pro­wa­dzący: P.J. Brady
 

13:00

Lunch (zor­ga­ni­zo­wany przez firmę Mobica)
 

14:00 – 17:00

2 część: prak­tyczna, inte­rak­tywna

– Testo­wa­nie z  Łuka­szem Dekier­tem, przy­kłady popu­lar­nych apli­ka­cji (język angiel­ski)
– Testo­wa­nie z P.J. Brady, Mar­cin Łuc (język angiel­ski)
 

Liczba miejsc jest ogra­ni­czona, dla­tego pro­si się o potwier­dze­nie mailem swo­jego uczest­nic­twa w szko­le­niu do 10.06.2012 na adres sandra.jedra@mobica.com

 

To powinno Cię zainteresować