Awarie kaskadowe, o wspólnej przyczynie, (nie)zależne i wiele innych

Awarie kaskadowe, o wspólnej przyczynie, (nie)zależne i wiele innych
Czy wiesz, że awarie można również skategoryzować? Oto popularne definicje i wyjaśnienia awarii ze standardu ISO 26262.

Poniżej prezentujemy wiele mówiące definicje ze standardu ISO 26262, opisującego bezpieczeństwo funkcjonalne pojazdów drogowych, ale mające zastosowanie również w innych dziedzinach IT. Różnią się od wiedzy z ISTQB® i niosą więcej szczegółów o tym, w jaki sposób software i hardware mogą nie działać poprawnie.
 
Awaria (ang. failure) - zakończenie zdolności elementu do świadczenia wymaganej funkcji.
 
Awaria kaskadowa (ang. cascading failure) - awaria elementu obiektu powodująca awarię innego elementu lub elementów tego samego obiektu. Awarie kaskadowe to awarie zależne, które nie są awariami o wspólnej przyczynie. 

awarie-kaskadowe-1.png

Awarie o wspólnej przyczynie (ang. common cause failure  CCF) - awaria dwóch lub więcej elementów obiektu, wynikająca z jednego konkretnego zdarzenia lub pierwotnej przyczyny. Awarie wywołane wspólną przyczyną to awarie zależne, które nie są awariami kaskadowymi.

awarie-kaskadowe-2.png

Awarie niezależne (ang. independent failures) – awarie, których prawdopodobieństwo jednoczesnego lub kolejnego wystąpienia można wyrazić jako prosty iloczyn ich bezwarunkowych prawdopodobieństw.
 
Awarie zależne (ang. dependent failure) - awarie, których prawdopodobieństwo jednoczesnego lub kolejnego wystąpienia nie może być wyrażone jako prosty iloczyn bezwarunkowych prawdopodobieństw każdego z nich.

Awarie zależne A i B można scharakteryzować, gdy:
 
PAB ≠ PA × PB
 
gdzie:

  • PAB  jest prawdopodobieństwem jednoczesnego wystąpienia uszkodzenia A i uszkodzenia B;
  • PA    jest prawdopodobieństwem wystąpienia awarii A;
  • PB    jest prawdopodobieństwem wystąpienia awarii B;

Awarie zależne obejmują awarie wywołane wspólną przyczyną i awarie kaskadowe.
 
Awaria dwupunktowa (ang. dual-point failure) - awaria wynikająca z połączenia dwóch niezależnych defektów, która prowadzi bezpośrednio do naruszenia określonego celu bezpieczeństwa.

Awarie dwupunktowe to awarie wielopunktowe rzędu 2.

Awarie dwupunktowe, o których mowa w ISO 26262 obejmują te, w których jeden defekt wpływa na element związany z bezpieczeństwem, a inny błąd wpływa na odpowiadający mechanizm bezpieczeństwa przeznaczony do osiągnięcia lub utrzymania stanu bezpiecznego.  W przypadku dwupunktowej awarii i naruszenia określonego celu bezpieczeństwa, obecność obu niezależnych defektów jest konieczna.
 
Awaria wielopunktowa (ang. multiple-point failure) - awaria wynikająca z połączenia kilku niezależnych defektów, która prowadzi bezpośrednio do naruszenia określonego celu bezpieczeństwa.

W przypadku wielopunktowego niepowodzenia bezpośredniego naruszenia celu bezpieczeństwa, obecność wszystkich niezależnych błędów jest konieczna.
 
Losowa awaria sprzętu (ang. random hardware failure) - awaria, która może wystąpić w sposób nieprzewidywalny podczas życia elementu sprzętowego i która jest zgodna z rozkładem prawdopodobieństwa.
 
Awaria jednopunktowa (ang. single-point failure)  – awaria, która wynika z błędu jednopunktowego i która prowadzi bezpośrednio do naruszenia określonego celu bezpieczeństwa.
 
Awaria systematyczna (ang. systematic failure) - awaria związana w sposób deterministyczny z pewną przyczyną, którą można wyeliminować jedynie poprzez zmianę projektu lub procesu produkcyjnego, procedur operacyjnych, dokumentacji lub innych czynników.
 
Znajomość kategorii awarii może być użyta do ich odpowiedniego raportowania, analizowania i naprawiania. Taki podział często spotyka się w narzędziach do śledzenia defektów, a definicji używa się aby rozdzielać defekty. Dla przykładu: awarie o wspólnej przyczynie często oznaczane są jako duplikaty ze względu na to, że powoduje je ten sam defekt w kodzie.
 

Źródła:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26262:-1:ed-1:v1:en

To powinno Cię zainteresować