Dostępność aplikacji mobilnych prawnie wymagana

Dostępność aplikacji mobilnych prawnie wymagana
Od czerwca 2021 r., zgodnie z prawem europejskim oraz krajowym, już nie tylko strony, ale również aplikacje mobilne muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848), w którą implementowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 zakłada, że od 23 czerwca 2021 r. aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne również dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Ustawa nakłada także na właściwego ministra do spraw informatyzacji obowiązek przeprowadzenia pierwszego monitorowania aplikacji mobilnych. Oznacza to, że raz w roku sprawdza on zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z metodyką monitorowania określoną w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524.

Warto przypomnieć, że brak dostępności jest podstawą do roszczenia na podstawie ustawy o dostępności cyfrowej. Nie jest to łatwe, a można nawet uznać, że jest utrudnione, jednak wciąż możliwe. Przewidziana przez ustawodawcę w ustawie o dostępności cyfrowej ścieżka odwoławcza opiera się na procedurze skarg i wniosków określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego (por. art. 18 ust. 8 ustawy o dostępności cyfrowej). Ścieżka ta nie podlega jurysdykcji sądów administracyjnych ("Na działanie administracji publicznej w sprawach skarg i wniosków nie rozciąga się kontrola sprawowana przez sąd administracyjny").

Taki monitoring odbywa się już dla stron internetowych, a wykaz stron poddanych analizie można znaleźć tutaj

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych znajduje się tutaj.

To powinno Cię zainteresować