Sylabus TMMI® dostępny w j. polskim

Sylabus TMMI® dostępny w j. polskim
SJSI opublikowało pierwsze, całościowe polskie tłumaczenie sylabusa TMMi® w wersji 1.2., zawierające przede wszystkim opis Modelu TMMi®.

TMMi® (Test Maturity Model integration) jest modelem oceny dojrzałości procesu testowego i służy ocenie oraz doskonaleniu procesu. Sylabus TMMi® podsumowuje główne zasady modelu, ale ze względu na to, że zawiera wspierający je zbiór praktyk i wskazówek (obszary procesowe, cele i praktyki), dostarcza wartość dodaną dla organizacji pragnących sprawdzić i usprawnić kondycję swojego procesu testowego. Sylabus stanowi podstawę do szkolenia przygotowującego do egzaminu i uzyskania certyfikatu TMMi® Professional (TMMi-P). Certyfikat TMMi® Professional potwierdza, że osoba, która go otrzymała, posiada wiedzę nt. modelu i potrafi go zastosować w organizacji, w standardzie opisanym w Sylabusie TMMi®, włącznie z wdrożeniem i użyciem TMMi® w podejściu zwinnym.
 
W jakim celu organizacja wdraża model TMMi®?
Głównym celem wdrożenia tego modelu jest określenie poziomu dojrzałości procesu testowego w danej organizacji. Kolejnym krokiem jest usprawnienie tego procesu i zapewnienie stałego rozwoju organizacji w dziedzinie inżynierii systemów i inżynierii oprogramowania. Działania na rzecz doskonalenia procesu testowego koncentrują się na potrzebach organizacji w kontekście jej otoczenia biznesowego. Przechodzenie przez różne poziomy dojrzałości tego procesu w organizacji, zwiększa zdolność zarządzania jakością testów i oprogramowania, zgodnie z jej potrzebami.
 
Jakie korzyści może osiągnąć organizacja stosująca model TMMi®?
Dzięki wdrożeniu w organizacji modelu TMMi® przechodzi ona przez różne poziomy dojrzałości procesu testowego zwiększając swoją zdolność do zarządzania jakością testów i oprogramowania. Korzyści płynące z wdrożenia modelu to m.in. poprawa jakości oprogramowania przy mniejszej liczbie defektów, ale także poprawa wydajności testów. Rezultaty tych działań są mierzalne.
Rozwijanie modelu TMMi® w organizacji odbywa się poprzez:
implementację rekomendacji dostarczanych po audytach,
dostosowanie do wskazanych standardów.
W organizacjach stosujących TMMi® korzyści płynące z wdrożenia tego modelu są widoczne w takich obszarach jak:

  • redukcja ryzyka,
  • redukcja kosztów,
  • podniesienie jakości dostarczanych produktów i usług.

 Jakie poziomy dojrzałości wskazuje model TMMi®?
TMMI® to pięcioetapowy model, który zapewnia strukturę służącą do pomiaru dojrzałości procesu testowego. Model TMMi® (patrz rysunek poniżej) analizuje testowanie oprogramowania na różnych poziomach dojrzałości, przy założeniu, że wszystkie organizacje zaczynają od poziomu TMMi 1 na zilustrowanej poniżej „drabinie dojrzałości”. Im bardziej dojrzałe praktyki testowe stosuje dana organizacja, tym wyższy poziom dojrzałości TMMi® osiąga.
 
Poziomy dojrzałości i obszary procesowe TMMi® ilustruje poniższa grafika.

syllabus-tmmi.png

Źródła:
https://sjsi.org/sylabus-tmmi-w-j-polskim-i-egzamin-tmmi-professional/
https://sjsi.org/materialy-tmmi/

To powinno Cię zainteresować