Proces testowy wg BS 7925-2

Proces testowy wg BS 7925-2
Przykładowy proces testowania oprogramowania jest opublikowany w niewielu źródłach. Jednym z najciekawszych jest proces z normy BS 7925-2 "Component Testing". Pomimo tego, że norma odnosi się do testowania komponentowego, zawarty w niej model procesu może być z łatwością przetransformowany w dowolny obszar testowania.

Norma wyróżnia pięć aktywności następujących po sobie w kolejności:

  1. Planowanie testów (czynność inicjująca proces)
  2. Specyfikowanie testów
  3. Uruchomienie testów
  4. Zapisywanie wyników
  5. Sprawdzenie zakończenia testów (czynność kończąca proces)

 

 

 

 

Aktywności 1 i 5 prowadzone są na poziomie całego projektu testowego, a 2, 3 i 4 będą realizowane iteracyjnie dla wybranej (dostępnej) grupy testów przypisanych do dostępnych elementów lub funkcji aplikacji.

 

Planowanie testów powinno uwzględniać zdefiniowaną wcześniej strategię testowania danego oprogramowania oraz ogólne założenia opisane w planie projektu. Jeśli następuje odejście od tych założeń, musi to zostać udokumentowane w planie. W planie zawarte zostaną również informacje jakie inne elementy mogą wpływać na poprawność wykonania uruchomienia testów. Tu również zawarte zostaną informacje, jakie techniki projektowania testów zostaną użyte do specyfikowania (projektowania) testów.

Specyfikowanie testów uwzględnia wytworzenie przypadków testowych ze zdefiniowanym celem, warunkiem wstępnym, danymi wejściowymi i oczekiwanym rezultatem. Przypadek testowy musi być skonstruowany, aby mógł być wielokrotnie uruchomiony.

Uruchomienie testów jest wykonaniem poszczególnych przypadków testowych.

Zapisywanie wyników uwzględnia zanotowanie informacji o wersji oprogramowania na jakim dany test został uruchomiony oraz wersji specyfikacji testów. Informacje są zbierane aby dostarczyć informacji o kompletności przeprowadzonych testów. Kluczowym elementem jest uzyskany rezultat i jego porównanie z oczekiwanym rezultatem. Różnice muszą zastać zapisane tak, by uwzględnić poprawkę do oprogramowania (powrót do fazy uruchomienia po otrzymaniu poprawki) lub też poprawkę do specyfikacji testowej (powrót do fazy specyfikowania).
Podczas tej fazy następuje również określenie poziomu pokrycia, który będzie sprawdzany względem kryterium kompletności w kolejnej aktywności.

Sprawdzenie zakończenia testów jest porównaniem uprzednio określonego kryterium kompletności względem aktualnych wyników opisanych przy rejestracji uruchomienia testów. Niepowodzenie w osiągnięciu kryterium jest podstawą do powrotu do planowania i zmiany kryterium lub też do specyfikowania i zmian w specyfikacji testowej (w tym jej rozszerzeniu).
 

Cały proces jest zaprezentowany z dużym uproszczeniem i nie koncentruje się na poziomie zarządzania testowaniem. Jest to typowe dla testów prowadzonych na niskim poziomie lub testów w organizacjach z mniej formalnym procesem zarządzania projektami. Jest to jednak jeden z niewielu dobrych opisów i wizualizacji procesu testowania oprogramowania.

 

Całą normę można znaleźć pod adresem: http://edu.ittraining.pl/material/Norma-BS-7925-2-Component-Testing

 

 

To powinno Cię zainteresować