Procesy w Windows

Procesy w Windows
Niezbędnik każdego testera zawiera między innymi wiedzę o procesach w Windows. Może się to przydać przy próbie identyfikacji niektórych problemów z uruchomieniem aplikacji pod tym popularnym systemem operacyjnym. Przedrukowujemy listę procesów ze strony Trzepak.net
Procesy najlepiej przeszukiwać skrótem klawiszowym CTRL+F.

 

lsass.exe Proces uruchamia następujące usługi: magazyn chroniony, menedżer kont zabezpieczeń, logowanie do sieci, usługa NT LM Security Support Provider, usługi IPSEC,proces systemu bezpieczeństwa Windows. Odpowiada za lokalne przechowywanie haseł czy autouzupełnianie informacji/haseł w Internet Explorerze.(ProtectedStorage)
, gromadzi informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników. Wymagany dla IIS Admin.(SamSs),
potrzebny do logowania w niektórych domenach(Netlogon), zapewnia ochronę RPC.(NtLmSsp), umożliwia bezpieczną komunikację sieciową. W zależności od potrzeby dane przesyłane do i z komputera mogą być szyfrowane. Kontroluje założenia ochrony IP - uruchamia sterownik ISAKMP/Oakley (IKE) oraz driver ochronny IP. (PolicyAgent), zarządza regułami dostępu i ochrona użytkownika
dllhost.exe Proces uruchamia następujące usługi: aplikację systemową modelu COM+, MS Software Shadow Copy Provider
Proces zarządza aplikacjami wykorzystującymi biblioteki dll, kontroluje obiekty COM+.COM(SysApp), działa w połączeniu z usługą Kopiowanie woluminów w tle. Wymagają tego programy tworzące backupy i obrazy dysku np. Microsoft Backup.(SwPrv)
spoolsv.exe Proces uruchamia zarządzanie buforem wydruku
Ustawia kolejkę wydruku pod przyszłe drukowanie.
locator.exe Proces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych usług zdalnego wywołania procedury (RPC)
Zarządza bazą danych usługi nazw RPC.(RpcLocator)(Spooler)
clipsrv.exe Proces uruchamia ClipBook
Zapewnia działanie schowka (cut/paste) i dzielenie się nim ze zdalnymi komputerami.(ClipSrv)
netdde.exe Proces uruchamia następujące usługi: serwer wymiany danych w sieci, DDE sieci, DSDM DDE sieci
Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć. Wymagane przy ustawieniach połączeń Dynamic Data Exchange.(NetDDE), zarządza udziałami sieciowymi DDE. (NetDDE dsdm)
msdtc.exe Proces uruchamia Distributed Transaction Coordinator
Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików. Wymagany dla Message Queuing.(MSDTC)
vssvc.exe Proces uruchamia Kopiowanie woluminów w tle
Pracuje w połączeniu z MS Software Shadow Copy Provider. Potrzebne do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe np. Microsoft Backup.(VSS)
dmadmin.exe Proces uruchamia usługę administracyjną Menedżera dysków logicznych
Konfiguruje dyski twarde i woluminy. Usługa działa tylko dla procesów konfiguracyjnych, a następnie zatrzymuje się.(dmadmin)
services.exe Proces uruchamia dziennik zdarzeń, Plug and Play, posłanieca, zarządza składnikami systemu uruchamianymi przy starcie Windows
Umożliwia logowanie komunikatów o błędach w Dzienniku zdarzeń.  W zasadzie tej usługi i tak wyłączyć nie można.(Eventlog), wykrywa zmiany w sprzęcie komputera. Obsługuje urządzenia Plug and Play np. karty muzyczne.(PlugPlay), przesyła pomiędzy klientami a serwerami komunikaty net send i komunikaty wysyłane przez usługę Urządzenie alarmowe, obsługuje ich automatyczne włączanie w czasie ładowania systemu i zatrzymywanie w chwili zamykania.(Messenger)
smlogsvc.exe Proces uruchamia dziennik wydajności i alerty
Kolekcjonuje informacje o wydajności i sprawności systemu a potem te dane loguje w specjalnych komunikatach i alertach.(SysmonLog)
svchost.exe
Proces uruchamia następujące usługi: Microsoft Service Host Process, harmonogram zadań, Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play, HTTP SSL, Instrumentacja zarządzania Windows, klienta DHCP, dostęp do urządzeń interfejsu HID, klient DNS, klienta śledzenia łączy rozproszonych, kompozycje, konfiguracje zerowej sieci bezprzewodowej, logowanie pomocnicze, centrum zabezpieczeń, aktualizacje automatyczne, magazyn wymienny menedżer autopołączenia rejestru zdalnego, menedżer dysków logicznych, menedżer połączeń usługi dostęp zdalny, połączenia sieciowe, pomoc i obsługa techniczna, pomoc TCP/IP NetBIOS, portable Media Serial Number Service, uruchamia proces serwera DCOM, przeglądarke komputera, rejestr zdalny, routing i dostęp zdalny, rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA), rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows, serwer, system zdarzeń COM+, telefonię, usługę czasu systemu Windows, sługę inteligentnego transferu w tle, usługę odnajdowania SSDP, usługę przywracania systemu, usługę raportowania błędów, usługi kryptograficzne, usługi terminalowe, WebClient, Windows Audio, Windows Image Acquisition (WIA) , wykrywanie sprzętu powłoki, zaporę systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego, zarządzanie aplikacjami, zawiadomienie o zdarzeniu systemowym, zdalne wywoływanie procedur, zgodność szybkiego przełączania użytkowników.Umożliwia działanie Harmonogramu zadań (Sheduled Tasks) pozwalającego na automatyczne uruchamianie zadań o określonej porze.(Schedule), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play). Działa w połączeniu z Usługą odnajdowania SSDP.(UPNPhost), implementuje protokół HTTPS dla usługi HTTP przy użyciu protokołu SSL.(HTTPFilter), monitoruje i zarządza działaniem systemu operacyjnego. Odpowiada za widzialność zakładki Zależności w konfiguracji usług.(Winmgmt), pozwala na konfigurację sieci przez uzyskiwanie dynamicznych adresów IP z serwera DHCP i uaktualnianie nazw DNS. Wymagany dla ICS i IPSEC.(Dhcp), zapewnia działanie urządzeń bazujących na HID (Human Interface Devices) takich jak: zdalne kontrolery, skanery z przyciskami funkcyjnymi, multimedialne klawiatury.(HidServ), ustawia i cache'uje nazwy DNS oraz funkcje kontrolera domeny Active Directory. Wymagany dla IPSEC.(Dnscache), zapewnia poprawne połączenia pomiędzy plikami. Działa tylko na systemie plików NTFS.(TrkWks), odpowiada za nowy wygląd XP interfejs LUNA(Themes), umożliwia auto-konfigurację i połączenie bezprzewodowych urządzeń sieciowych.(WZCSVC), umożliwia aktualnie zalogowanemu użytkownikowi uruchamianie procesów jako inny użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu.(seclogon), monitor bezpieczeństwa patrolujący 3 elementy systemu: Automatyczne aktualizacje, firewalla systemowego i program antywirusowy.( wscsvc), umożliwia automatyczną aktualizację systemu (wuauserv), zarządza wymiennymi mediami np. płytami CD ROM.(NtmsSvc), tworzy połączenie do zdalnej sieci.Wymagany dla Internet Connection Sharing.(RasAuto), wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde. Odpowiada za działanie konsoli dysków (Disk Management MMC). Wymagany dla obsługi dysków dynamicznych.(dmserver), odpowiada za tworzenie połączeń sieciowych. Wymagana dla Internet Connection Sharing.(RasMan), zarządza połączeniem sieciowym. Kontroluje obiekty zlokalizowane w panelu Połączeń sieciowych, zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych.(Netman), umożliwia działanie Pomocy i wsparcia technicznego, dostęp do dokumentów Microsoftu online lub offline.(helpsvc), zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw NetBIOS. Usługa ta jest potrzebna w sieciach lokalnych.(LmHosts), uzyskuje numer seryjny dla podłączonych do komputera przenośnych odtwarzaczy audio/mp3.(WmdmPmSp), wymagany dla defragmentatora systemowego.(DcomLaunch), usługa sieciowa gromadząca informacje o komputerach i zasobach w sieci LAN.(Browser), pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego.(RemoteRegistry), oferuje usługi routingu w środowiskach sieci lokalnych i rozległych.(RemoteAccess ), zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach. Wymagany dla usługi Internet Connection Sharing(Nla), zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników.(Wmi), umożliwia współdzielenie zasobów komputera (pliki, drukarki) w sieci.(lanmanserver), wykorzystywany do połączenia komputera lokalnego do komputerów zdalnych. Przykładem jest tu lokalne połączenie sieciowe oraz udostępnienie plików i drukarek.(lanmanworkstation), Obsługuje usługę zawiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybowania składników modelu COM (Component Object Model).(EventSystem), zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii i połączeniami głosowymi opartymi na protokole IP na komputerze lokalnym i, za pośrednictwem sieci LAN, na serwerach, na których działa ta usługa.(TapiSrv), automatycznie ustawia zegar.(W32Time)(BITS), odpowiada za asynchroniczny transfer danych przez servery http.(SSDPSRV), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play), zapewnia działanie narzędzia Przywracania Systemu na podstawie utworzonych przez niego tzw. punktów przywracania.(srservice), umożliwia wysyłanie raportów o błędach do Microsoftu.(ERSvc), głównie zarządza takimi elementami, jak podpisy cyfrowe plików oraz certyfikaty.(CryptSvc), pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera.(TermService), pozwala programom na tworzenie, dostęp i modyfikację plików w Internecie.(WebClient), kontroluje urządzenia audio.(AudioSrv), zapewnia obsługę skanerów, kamer cyfrowych itp.(stisvc), wykrywa i automatycznie uruchamia niektóre typy urządzeń (np. karty pamięci, napędy CD itd.).(ShellHWDetection), usługa ta odpowiada za działanie firewalla wbudowanego do XP oraz za możliwość podłączenia kilku komputerów do Internetu za pomocą tylko 1 połączenia.(SharedAccess), zapewnia działanie usług instalacyjnych. Jeśli nie jesteś w stanie zmodyfikować instalacji programu ustaw to na Automatyczny lub Ręczny. W przypadku XP Home usługa ta może powodować problemy.(AppMgmt), współpracuje z usługą System zdarzeń COM+ . Rejestruje zdarzenia systemowe: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania i przekazuje informacje o nich do odpowiednich komponentów.(SENS), jest to najważniejsza usługa w XP i praktycznie wszystkie inne są od niej zależne.(RpcSs), umożliwia szybką zmianę użytkownika bez konieczności zamykania aplikacji uruchomionej spod innego konta.(FastUserSwitching Compatibility)
msiexec.exe Proces używany do instalowania nowych programów przez Instalatora Windows
Jest wymagany dla softu instalowanego za pomocą plików MSI.(MSIServer)
SCardSvr.exe Proces dostarcza mechanizmów autoryzacyjnych do inteligentnych kart bezpieczeństwa w systemie lokalnym.
Kontroluje dostęp od kart inteligentnych.(SCardSvr)
wmiapsrv.exe Proces uruchamia kartę wydajności WMI. Udostępnia informacje biblioteki wydajności uzyskane do dostawców WMI HiPerf.(WmiApSrv)
sessmgr.exe Proces uruchamia Menedżera sesji pomocy pulpitu zdalnego. Umożliwia działanie Remote Assistance Desktop.(RDSessMgr)
mnmsrvc.exe Proces uruchamia NetMeeting Remote Desktop Sharing. Umożliwia wzajemny dostęp do komputerów i dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting.(mnmsrvc)
rsvp.exe Proces odpowiedzialny za jakość strumienia audio i video pomiędzy serwerem i klientem, uaktywnia usługę QoS RSVP. Zapewnia obsługę standardu QoS do kontroli ruchu w sieci.(RSVP)
tlntsvr.exe Proces uruchamia Telnet. Umożliwia użytkownikowi zdalnemu zalogowanie się na tym komputerze i obsługuje rozmaitych klientów usługi Telnet TCP/IP, w tym komputery z systemami UNIX i Windows.(TlntSvr)
alg.exe Proces uruchamia usługę bramy warstwy aplikacji.
Zapewnia dzielenie połączenia internetowego oraz firewalli firm trzecich (Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)). (ALG)
imapi.exe Proces używany podczas nagrywania płyt CD, aktywuje usługę COM nagrywania dysków CD IMAPI.
Kontroluje wbudowane do XP nagrywanie płyt CD. Jeśli zostanie wyłączona niemożliwe będzie nagrywanie płyt CD za pomocą oprogramowania XP.(ImapiService)
cisvc.exe Proces uruchamia usługę indeksowania.
Zapewnia bardzo szybkie wyszukiwanie plików na dysku.(cisvce)
wdfmgr.exe Proces uruchamia Windows User Mode Driver Framework.
Włącza sterowniki trybu użytkownika systemu Windows. Instalowane z Windows Media Player 10.(UMWdf)
ups.exe Proces uruchamia zasilacz awaryjny (UPS).
Zarządza zasilaczem awaryjnym (UPS) podłączonym do komputera.(UPS)
ctfmon.exe Microsoft Client/Server Runtime Server Subsystem. Proces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows.
Monitoruje aktywne okna, rozpoznawanie mowy, skróty klawiaturowe, schowek i inne ustawienia związane z użytkownikiem.
smss.exe Proces odpowiedzialny za obsługę sesji systemu Microsoft Windows.
Nazywany jest Menedżerem sesji. Zainicjowany przez system odpowiada za wiele czynności, m.in logowania WinLogon 
csrss.exe  Proces uruchamia Client/Server Runtime Server Subsystem.Odpowiada za działanie większości komend graficznych..
winlogon.exe Proces obsługuje procedury logowania i wylogowania się z systemu
taskmgr.exe Proces uruchamia menedżer zadań Windows
Pokazuje działające na komputerze procesy.
Program uruchamiany jest przez kombinacje klawiszy CRTL+ALT+DELETE.
soffice.exe proces uruchamiany przez program OpenOffice lub StarOffice
msmsgs.exe Proces otwierany przez MSN Messenger
jusched.exe Proces otwierany przez Java 2 Runtime Environment, SE v 1.4.2_01
sistray.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej Silicon Integrated Systems Sistray
rundll32.exe Proces obsługujący Dll  i umieszczający je w pamięci, dzięki czemu aplikacje z nich korzystające mogą działać szybciej
explorer.exe Proces uruchamiany przez Windows Graficzna powłoka systemów Windows obejmująca menu Start, pasek zadań, pulpit oraz menedżer plików
IEXPLORE.exe Proces uruchamiany przez Microsoft Internet Explorera
notepad.exe Proces uruchamiany przez program notepad
wdfmgr.exe Proces uruchamia windows driver foundation manager voor media player 10.
wuauclt.exe proces odpowiedzialny za automatyczne update windows
AcroRd32.exe proces uruchamiany przez Acrobat Reader
ati2evxx.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI
savscan.exe Proces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
mhotkey.exe Proces sterownika klawiatury
istsvc.exe Proces spy-keyloggera
mouse32a.exe Proces uruchamiany przez sterownik myszy
PCMservice.exe Proces uruchamiany przez DELL hard/ software
x10nets.exe Proces uruchamiany przez video streaming
dculjo.exe Proces otwierany przez spyware
sysmwsc.exe Proces otwierany przez spyware
tasmgr.exe Menedżer zadań Windows
KBDAP32.EXE Proces sterownika klawiatury
NPROTECT.EXE Proces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
NAVAPSVC.exe Proces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
mdm.exe Proces uruchamiany przez Machine debug manager jest częścią systemu debugowania i pozwala użytkownikowi degugować błędy Internet Explorera
LogWatNT.exe Proces Computer Associates
CCEVTMGR.EXE Proces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
CCSETMGR.EXE Proces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
Smc.exe Proces uruchamiany przez Firewal Sygate
InCDsrv.exe Proces uruchamiany prez program Nero
ww_tray.exe Proces uruchamiany przez Music Match juke box
CCAP.exe Proces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
NOTOSKRNL.exe Proses Systemu Windows
winampa.exe Proces uruchamiany przez program Winamp
wmiprvse.exe Proces uruchamiany przez Windows operation manager,  odpowiedzialny za operacje WMI poprzez proces WinMgmt.exe
anvshell.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ASUS
atiptaxx.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI
ccapp.exe Proces uruchamiany przez program Norton Anti-Virus
dslagent.exe Proces uruchamiany przez aplikacje modemu "eicon networks"
gsicon.exe Proces uruchamiany przez aplikacje modemu Eicon
mm_tray.exe Proces uruchamiany przez Music Match juke box
msnmsgr.exe Proces otwierany przez MSN mesengera
nvsvc32.exe Proces otwierany przez NVidia Driver Helper Service
osa.exe Proces otwierany przez Office Startup Assistant
osa9.exe Proces otwierany przez Office
osd.exe Proces uruchamiany przez program Netropa's OnScreen Display
qttask.exe Proces uruchamiany przez program Quick Time
realplay.exe Proces uruchamiany przez program Real Player
sstray.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej NVidia NForce
studio.exe Proces uruchamiany przez program WinAmp
taskbaricon.exe Proces uruchamiany przez ikonę internet provajdera.
traymon.exe Proces uruchamiany przez aplikację Korporacji Netropa
updreg.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty Soun Blaster
vsmon.exe Proces uruchamiany przez program Zone Alarm
wcescomm.exe Proces uruchamiany przez Windows CE Synchronization and Communication Manager
wcesmgr.exe Proces uruchamiany przez Microsoft ActiveSync
wzqkpick.exe Proces uruchamiany przez WinZip 8.1
Ypager.exe Proces uruchamiany przez Yahoo! Messenger
zlclient.exe Proces uruchamiany przez Zonelabs Internet Security
ascv.exe Proces uruchamiany przez trojana
backweb.exe Proces uruchamiany przez organizację "Backweb Technologies"
fvprotect.exe Proces uruchamiany przez szkodliwego robaka
isass.exe Proces uruchamiany przez szkodliwego wirusa
igfxtray.exe Proces uruchamiany przez aplikację graficzną intel Graphic configuration and diagnostic application, seria 810
jdbgmgr.exe Proces uruchamiany przez program Microsoft Java engine
msbb.exe Proces uruchamiany przez program organizacji "180 solutions"
savenow.exe Proces uruchamiany przez program organizacji "whenU"
skynetave.exe Proces uruchamiany przez robaka SASSER
syshost.exe Proces uruchamiany przez konia trojańskiego
wSup.exe Proces uruchamiany przez spyware WinTools dla Internet Explorera
WToolsA.exe Proces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar
WToolsS.exe Proces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar
agentsvr.exe Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Agent Server, Kontrolka ActiveX używana przez aplikacje multimedialne
autorun.exe Proces uruchamiany przez aplikację Sytemu Windows
cidaemon.exe Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Indexing Service, odpowiedzialny za indeksowanie plików na komputerze
clisvcl.exe Proces uruchamiany przez aplikację SMS client service, inicjalizuje procesy SMSS, które skanują software
DdHelp.exe Proces uruchamiany przez aplikację directX, odpowiedzialny za graficzny interfejs 3D 
DfsSvc.exe Proces uruchamiany przez aplikację Distributed File System servis, występujący jedynie w Microsoft Windows Server
Dns.exe Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Windows DNS server
DumpRep.exe Proces uruchamiany przez Windows XP przeznaczony do reportowania błędów w systemie. W przypadku poważnych błędów program zapisuje logi do pliku tekstowego
GrpConv.exe Proces uruchamiany przez Windows  odpowiedzialny za konwersję grup z Windows 3.11 do folderów w Windows 95 podczas procesu aktualizacji
HelpCtr.exe Proces uruchamiany przez Windows 
HidServ.exe Proces uruchamiany przez Windows, obsługa USB
InetInfo.exe Proces uruchamiany przez Windows odpowiedzialny za debugowanie IIS
Internat.exe Proces uruchamiany przez Windows wspomagający wielojęzykowość systemu Windows, odpowiedzialny za wydruki multijęzykowe
Ireike.exe Proces uruchamiany przez Windows dla virtual private network client-a
IsmServ.exe Proces uruchamiany przez Windows 
Launch32.exe Proces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera
Lights.exe Proces uruchamiany przez Windows 
Locator.exe Proces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych procedur. Ważny dla bezproblemowego działania systemu. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera
Mad.exe Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Exchange  odpowiedzialny za ładowanie bibliotek DLL i logowanie wiadomości
mmc.exe Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Management Console aplikacja wyświetlająca pluginy z panelu sterowania, takie jak np: Menedżer urządzeń
Mmtask.exe Proces ukryty występujący jedynie w Windows 98 i Me. Pozwala systemowi operować jako system wielozadaniowy dla danych typu multimedialnego.
Mprexe.exe Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Pozwala komputerowi na używanie wielu protokołów sieciowych oraz interfejsów sieciowych oraz na routing między nimi. Proces jest ukryty i pojawia sie na liście zadań tylko gdy występują z nim problemy.
MsgSrv32.exe Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości.
msoobe.exe Proces odpowiedzialny za rejestracje systemu Windows online.
Mssearch.exe Proces uruchamiany przez SQL Server
MsTask.exe Menedżer zadań pozwalający na zaplanowanie określonych działań w systemie
Mtx.exe Proces uruchamiany przez Windows
NtFrs.exe Proces uruchamiany przez Windows
NtVdm.exe Proces uruchamiany przez Windows, Oferuje środowisko do wykonywania aplikacji 16 bitowych w systemach 32 bitowych
RnaApp.exe Proces uruchamiany przez Windows 98/ME, wspomagający połączenia z siecią na zasadzie dialup
RpcSs.exe Proces odpowiedzialny za zdalne wywoływanie procedur na lokalnym komputerze
Scm.exe Proces uruchamiany przez Microsoft Service Control Manager
Spool32.exe Proces wspomagający drukowanie
Spoolss.exe Proces odpowiedzialny za drukowanie plików z dysku na drukarkach lokalnych
SrvAny.exe Proces pozwalający aplikacjom działać jako serwisy
SysTray.exe Proces odpowiedzialny wyświetlanie informacji o dacie i czasie
TapiSrv.exe Proces odpowiedzialny za wsparcie telefonii w systemach Windows 98 i NT
TaskSwitch.exe Proces uruchamiany przez program Microsoft TaskSwitch
telnetsvr.exe Proces uruchamiany przez program Telnet Service
winmgmt.exe Proces używany do tworzenia skryptów do zarządzania systemem oraz kontami użytkowników.
wins.exe Proces uruchamiany przez Windows Internet Name Service
wisptis.exe Proces uruchamiany przez Microsoft office
wmiexe.exe Proces uruchamiany przez Windows Management Instrumentation działający w tle dający użytkownikowi dostęp do podstawowych informacji o systemie
wowexec.exe Proces wspierający działanie aplikacji 16-bitowych
actmovie.exe Proces odpowiedzialny za wygaszacze ekranu i grafikę Video produktów Microsoft.
ASPNET_WP.exe Proces odpowiedzialny za najbardziej integralne serwisy technologii ASP.NET
btwdins.exe Proces odpowiedzialny technologię Bluetooth
ccmexec.exe Proces wywołuje inny proces - SMS Agent Host
cmd.exe Proces daje dostęp do linii komend w systemach Windows NT, 2000 i XP. Oferuje funkcje obsługi dysku, operacji na plikach oraz funkcje sieciowe
crss.exe Proces odpowiedzialny za tworzenie i usuwanie okien i wątków
crsss.exe Proces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows.
dos4gw.exe Proces jest częścią systemu operacyjnego DOS i działa jako 32 bitowe rozszerzenie dla kernell.
fast.exe Proces należy do narzędzi PowerToys z systemu Windows XP. Odpowiedzialny za możliwość szybkiego przełączania systemu z jednego konta na drugie
hideserv.exe Proces wspierający multimedialne urządzenia USB
kernel32.exe Proces uruchamiany przez wirusa
launch.exe Proces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa
loadwc.exe Proces jest częścią Internet Explorer i jest odpowiedzialny za zmianę ustawień przeglądarki. Proces jest ważny do pracy wbudowanego w IE klasyfikatora treści (content advisor).
logonui.exe Proces z systemu Windows XP odpowiedzialny za ekran logowania użytkowników
mapisp32.exe Proces ładuje się razem z Microsoft Exchange oraz Outlook
msconfig.exe Proces pozwalający na operowanie plikami konfiguracyjnymi, np: win.ini czy autoexec.bat, a także ustawieniami autostartu programów
mstinit.exe Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości
ndisuio.sys Proces oferuje wsparcie dla urządzeń Bluetooth i podobnych
ntoskrnl.exe Proces odpowiedzialny za bootowanie komputera. Nie jest widoczny w menedżerze zadań
pstores.exe Proces używany przez aplikacje internetowe, np internet Explorer do przechowywania chronionych danych
rosautou.exe Proces odpowiedzialny za połączenia modemowe
rdpclip.exe Proces pozwala na kopiowanie plików pomiędzy serwerem i klientem w usługach terminalowych
regsvc.exe Proces pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego.
regsvr32.exe Proces używany do rejestrowania w rejestrze bibliotek DLL i kontrolek ActiveX
runonce.exe Proces używany przez programy instalacyjne pochodzące od różnych producentów, pozwala na uruchomienie danego programu ponownie po restarcie, a także dokonać późniejszych zmian w konfiguracji
sapisvr.exe Proces odpowiedzialny za funkcje rozpoznawania mowy
scanregw.exe Proces sprawdzający stan rejestru za każdym razem gdy komputer jest włączany. Gdy wykryje poważny błąd uzytkownik jest informowany, aby załadować system z ostatnią znaną, dobrą konfiguracją systemu.
snmp.exe Proces odpowiedzialny za LAN pozwalający na konfigurację komponentów infrastruktury sieci LAN
taskmon.exe Jeden z procesów monitorujących zasoby sprzętowe komputera.
tcpsvcs.exe Proces jest częścią komponentów sieciowych systemu Windows, jest inicjalizowany gdy komputer używa specjalnych serwisów sieciowych (TCP/IP), takich jak DHCP, TCP.
userinit.exe Proces odpowiedzialny za wykonanie sekwencji bootowania podczas rozruchu komputera.
winoa386.mod Proces uruchamia dostarcza konsoli dla systemu DOS w środowisku 32-bitowego systemu Windows
WMIADAP.exe Proces AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) Service
wscntfy.exe Proces będący częścią systemu bezpieczeństwa Windows, wskazujący obecny stan bezpieczństwa
wuaclt.exe Proces odpowiedzialny za aktualizacje systemu Windows
wuauboot.exe Proces odpowiedzialny za automatyczne update-y
wuaudt.exe Proces odpowiedzialny za aktualizacje systemu
wucrtupd.exe Proces na podstawie ustawionego harmonogramu łączy się z siecią w celu sprawdzenia ostatnich aktualizacji dla systemu.

 

To powinno Cię zainteresować