Patricia McQuaid członkiem honorowym SJSI?

Patricia McQuaid członkiem honorowym SJSI?
SJSI wprowadza nowego członka do swojego statutu. Będzie to członek honorowy, a pierwszą kandydatką do tej formy członkowskiej będzie Patricia McQuaid.
Z ostatniej chwili!
Głosami uczestników walnego zgromadzenia Patricia McQuaid nie została pierwszym, honorowym członkiem SJSI.

Już 25.06 odbędzie się walne zebranie członków SJSI i wtedy też głosowane będą zmiany w statucie oraz powzięta zostanie uchwała w sprawie przyjęcia członka honorowego – Patricii McQuaid.

Patricia McQuaid to aktywna członkini ISTQB®, ASTQB® oraz wiceprezydent iSQi®. Z naszej wiedzy wynika również, że będzie to pierwsza osoba z  zagranicy, która wstąpi do Stowarzyszenia.

Więcej na: https://www.linkedin.com/in/patriciamcquaid/

Zmiany w nowym statucie to między innymi: 

"Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) Członków podstawowych, 2) Członków pełnych, 3) Członków honorowych"

oraz 

„Członkiem honorowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniosła szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub ma wybitne osiągnięcia w obszarze zapewniania jakości systemów informatycznych”

oraz

„Członkostwo honorowe przyznaje w drodze głosowania Walne Zebranie Członków po analizie wniosku o przyznanie członkostwa honorowego złożonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członek honorowy otrzymuje wszystkie prawa członka podstawowego, w tym:

  1. wybierać członków władz Stowarzyszenia (czynne prawo wyborcze),
  2. uczestniczyć w zebraniach, seminariach i innych nieodpłatnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. korzystać ze zniżek na płatne konferencje organizowane przez Stowarzyszenie. Wysokość zniżek określana jest odrębną uchwałą lub regulaminem wydarzenia i podana do publicznej wiadomości,
  4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia, z obiektów i urządzeń należących do lub będących w dzierżawie Stowarzyszenia, na zasadach określonych w regulaminach uchwalonych przez Zarząd i w ramach działań związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
  5. wypowiadać się w sprawach Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków oraz w ramach wewnętrznych dyskusji członków Stowarzyszenia (spotkania robocze),
  6. posiadania, dla celów uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków on line, nadawanego przez Stowarzyszenie zindywidualizowanego dla każdego Członka Stowarzyszenia ciągu znaków – zwanego dalej Identyfikatorem elektronicznym,
  7. osobiście lub pisemnie (w tym za pomocą poczty elektronicznej lub innych form komunikacji elektronicznej) zgłaszać opinie i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Opinie i wnioski powinny być zgłaszane Zarządowi Stowarzyszenia i mogą obejmować m.in. propozycje nowych pomysłów, rozwiązań, usprawnień, informacje zwrotne na temat skuteczności działań władz Stowarzyszenia oraz samego Stowarzyszenia,
  8. zaskarżać uchwały i decyzje władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, z wyłączeniem spraw, co do których statut postanawia inaczej. Do rozpatrywania odwołania właściwą jest władza nadrzędna nad władzą, która decyzję wydała.”

Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek. 

Źródła:
https://sjsi.org/walne/
https://sjsi.org/download/12609/

To powinno Cię zainteresować