Indywidualna interpretacja skarbowa dla testera. Przykład.

Indywidualna interpretacja skarbowa dla testera. Przykład.
Interpretacja indywidualna Urzędu Skarbowego to odpowiedź urzędu na pytania podatkowe zadane przez podatnika. O takie interpretacje ubiegają się również osoby prowadzące działalność w sektorze IT oraz w testowaniu.
testerzy+

Przedstawiamy przykład interpretacji wraz z naszymi komentarzami osoby, której część obowiązków stanowi testowanie oprogramowania.

Z artykułu dowiesz się:

  • czy podatek ryczałtowy jest właściwy dla testera?
  • w jakich okolicznościach ryczałt jest naliczany i na jakiej stawce?
  • jak wygląda indywidualna interpretacja podatkowa dla testera?
  • czy interpretacja daje ochronę przed US?
  • jakie są możliwości jej stosowania?
  • kiedy nie można jej stosować?

W pierwszej części dowiadujemy się, że US dostarcza pozytywną odpowiedź. Przy czym na początku nie wiemy, jakie zostało zadane pytanie. Jego zawartość pojawia się dopiero w dalszej części. 

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Właściwa treść wniosku w opisie US. 

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 lipca 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - w dniach 16 i 30 sierpnia 2023 r. (daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pani działalność gospodarczą pod firmą A., NIP (...), D., ul. D., nr 18, lok. 27, (...), sklasyfikowaną pod PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.

Usługi jakie wykonuje Pani na rzecz klienta to przede wszystkim:

- projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych,
- analiza funkcjonalności systemów informatycznych,
- zbieranie wymagań,
- proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów,
- przygotowywanie specyfikacji technicznej,
- zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu,
- nadzorowanie wdrażanych rozwiązań,
- testowanie manualne zaprojektowanych rozwiązań.

Jest to działalność związana z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowana pod symbolem "PKWiU 62.02.Z".

Bardzo ważnym aspektem podkreślanym przez urząd podatkowy jest to, że NIE jest to tworzenie kodu. 

Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez Panią oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania. Ponadto, na każdej FV wystawianej dla klienta znajduje się treść wykonanej usługi, a więc "Testowanie oprogramowania".

Wniosek dotyczy osoby, która prowadzi ewidencję przychodów na ryczałcie. 

Prowadzi Pani działalność gospodarczą od 9 maja 2022 r., a dokumentację prowadzi Pani w postaci ewidencji przychodów. Wniosek został złożony przy wpisie do CEiDG - zawierał wybór ryczałtu jako formy opodatkowania.

Kolejny fragment to interpretacja US dla zawodu testera opisanego przez pytającą. 

Usługi sklasyfikowane zostały pod kodem PKWiU 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego (manualny tester oprogramowania). Główną rolą, jako testera manualnego jest sprawdzanie nowo stworzonych implementacji procesów biznesowych aplikacji na podstawie implementacji kodu przez programistów oraz wykonywanie dokumentacji testowej. Istotą tego jest sprawdzenie, czy wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane w kodzie zgodnie z wytycznymi, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne. Aby poprawnie przeprowadzić test manualny analizuje Pani dokumentację, specyfikację i wymagania klientów, żeby wiedzieć, jaki jest oczekiwany wynik testu i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji. W trakcie przeprowadzania testów manualnych dokonuje Pani porównania oraz analizuje, czy implementacja działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów. Po zakończeniu testów, w zależności od wyniku, przekazuje Pani raport do finalnej akceptacji lub też zgłasza wykryte błędy/defekty do programistów (następuje tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów w wewnętrznym narzędziu). Dodatkowo dokonuje Pani manualnego sprawdzenia funkcjonowania oraz raportów testów automatycznych po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu/poprawek programistów. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów. Sposób przeprowadzenia takich testów jest tożsamy do standardowych procedur opisanych powyżej. W usłudze testowania jaką Pani świadczy nie mieści się tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji), programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania/reguł automatycznych, które Pani testuje, ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. Reasumując, Pani praca polega na wykrywaniu błędów lub problemów w działaniu aplikacji w trakcie ręcznego "przeklikiwania" się przez kolejne warstwy produktu (aplikacji) oraz manualnej eksploracji.

Dalej po raz kolejny podkreślone jest, że interpretacja wyklucza wydawanie i publikowanie oprogramowania oraz nie jest doradztwem.

Nie uzyskuje Pani przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Nie uzyskuje Pani przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Wykonywane przez Panią usługi nie są związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Nie uzyskuje Pani przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Następuje potwierdzenie, że wykonywanie testów jest usługą.

Prowadzona przez Panią działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do wykonywanej przez Panią działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W odniesieniu do Pani zachowane są warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 2 000 000 euro). W ramach prowadzonej działalności nie posiada Pani innych źródeł dochodu.

Mamy tu potwierdzenie, że takie działania mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu i pozytywna odpowiedź US. 

Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem manualnych testów oprogramowania (klasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego), mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jako tester, wykonuje Pani wyłącznie testy manualne, czyli pracę odtwórczą, która nie ma znamion usługi doradczej lub usługi związanej z programowaniem. Usługi jakie Pani wykonuje nie obejmują ani tworzenia i utrzymywania środowiska testowego (programów, aplikacji), ani programowania (kodowania) testowanego oprogramowania, ani usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego. Świadczone usługi nie obejmują również doradztwa w zakresie oprogramowania.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością usługową.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem świadczone usługi testera nie mieszczą się w zawężonym grupowaniu, więc w Pani ocenie, można dla tego zakresu działalności zastosować stawkę 8,5%.

Wykonywane usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego (manualny tester oprogramowania) powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Podsumowując, usługi świadczone w ramach wykonywanej działalności, nie są doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego i zasadne jest zastosowanie do opodatkowania tych usług 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ wykonywane usługi nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, mieszczą się w grupowaniu 62.02.30.0, jako usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Stawka ryczałtu dla przychodów z usług zaklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 wynosi 8,5%, gdyż w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ww. usługi (wykonywane) nie są wymienione w art. 12 ust. 1, a w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) przytaczanej ustawy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej.

W tym miejscu można by właściwie zakończyć analizę, ale nie kończy się tutaj samo rozpoznanie US. Dokument zawiera pełniejsze wyjaśnienie, dlatego też warto przyjrzeć się dalszej części. Znajdziecie tu między innymi właściwe pytanie, jak i podstawę prawną do udzielonej na nie odpowiedzi.

Uzupełnienie

Jako samozatrudniony przedsiębiorca prowadzi Pani działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, co oznacza że ponosi Pani ryzyko gospodarcze związane z firmą.

Wyjaśniając zakres wniosku wskazała Pani, że jego przedmiotem są wyłącznie usługi manualnego testowania stron internetowych, aplikacji, produktów tworzonych przez programistów na podstawie jednej umowy. Przedmiot został określony w umowie w ten sposób: "Przedmiotem umowy są usługi testowania oprogramowania w sposób i na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie".

Pytanie

Czy świadczone przez Panią usługi świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w stanie faktycznym, kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli przychód z działalności usługowej w stawce 8,5% od "1 lutego 2022 r." oraz w latach kolejnych aż do czasu istotnej zmiany stanu faktycznego lub prawnego?

Pani stanowisko w sprawie

Świadczone przez Panią usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w stanie faktycznym, kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli przychód z działalności usługowej w stawce 8,5% od "1 lutego 2022 r." oraz w latach kolejnych aż do czasu istotnej zmiany stanu faktycznego lub prawnego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)
wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)
polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)
polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)
odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)
są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)
wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a. 

Ważnym dla czytelnika elementem jest podkreślenie warunków dotyczących tego, kiedy ryczałt może zostać zastosowany. 

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)
w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)
uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)
uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

2)
rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)
opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)
korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)
osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)
prowadzenia aptek,

b)
(uchylona)

c)
działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)
(uchylona)

e)
(uchylona)

f)
działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)
wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)
podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)
samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)
w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)
samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)
wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)
wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Kolejne ważne stwierdzenie dotyczy prowadzenia działalności na podstawie jednej umowy. 

Przedmiotem Pani wątpliwości jest stawka ryczałtu dla przychodów ze świadczenia usług manualnego testowania stron internetowych, aplikacji, produktów tworzonych przez programistów. Usługi te - jak Pani wskazała - są świadczone na podstawie na podstawie jednej umowy i zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego (manualny tester oprogramowania). Jako tester wykonuje Pani wyłącznie testy manualne, czyli pracę odtwórczą, która nie ma znamion usługi doradczej lub usługi związanej z programowaniem. Usługi jakie Pani wykonuje nie obejmują ani tworzenia i utrzymywania środowiska testowego (programów, aplikacji), ani programowania (kodowania) testowanego oprogramowania, ani usług i doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego. Świadczone usługi nie obejmują również doradztwa w zakresie oprogramowania.

Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że dla przychodów osiąganych w ramach opisanej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług manualnego testowania stron internetowych, aplikacji, produktów tworzonych przez programistów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupowaniu 62.02.30.0, które - jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku - nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Warto również zapoznać się z informacją, w jakim przypadku indywidualna interpretacja obowiązuje, a w jakim nie. 

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikowała Pani świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług manualnego testowania stron internetowych, aplikacji, produktów tworzonych przez programistów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Inne kwestie poruszane we wniosku nie były przedmiotem oceny przez tut. organ.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku stany faktyczne są zgodne ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Dalej warto zauważyć, że interpretacja przy pewnych warunkach stanowi funkcję ochronną.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną, Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)
z zastosowaniem art. 119a;

2)
w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)
z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Jeśli interpretacja będzie niekorzystna, podatnik ma prawo się od niej odwołać. 

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). 

Ostatnią rzeczą, jaką musicie wiedzieć jest to, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie osoby, dla której została wystawiona, jednak jeśli jeden US wystawił taką interpretację, to w podobnym zapytaniu z Waszej strony do US możecie spodziewać się (nie zawsze) podobnej odpowiedzi. 

Więcej interpretacji podatkowych znajdziesz na: https://eureka.mf.gov.pl

To powinno Cię zainteresować