Testowanie akceptacyjne

Testowanie akceptacyjne
Odbiór i akceptacja oprogramowania to jeden z najważniejszych kamieni milowych w projekcie. To moment, kiedy otrzymamy potwierdzenie (albo negację), że dostarczyliśmy właściwe rozwiązanie.

Testowanie akceptacyjne skupia się zwykle na zachowaniu i możliwościach całego systemu lub produktu. Cele testowania akceptacyjnego to najczęściej:

 • budowanie zaufania do systemu;
 • sprawdzanie kompletności systemu i jego prawidłowego działania;
 • sprawdzanie zgodności zachowania funkcjonalnego i niefunkcjonalnego systemu ze specyfikacją.

W wyniku testowania akceptacyjnego, mogą powstawać informacje pozwalające ocenić gotowość systemu do wdrożenia i użytkowania przez klienta (użytkownika). Podczas testowania akceptacyjnego, mogą też zostać wykryte defekty, ale ich wykrywanie często nie jest celem tego poziomu testów (w niektórych przypadkach znalezienie dużej liczby defektów na etapie testowania akceptacyjnego może być nawet uznawane za istotny czynnik ryzyka projektowego). Ponadto testowanie akceptacyjne może być niezbędne do spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub norm/standardów.

Testowanie akceptacyjne często spoczywa na klientach, użytkownikach biznesowych, właścicielach produktów lub operatorach systemów, ale w proces ten mogą być również zaangażowani inni interesariusze. Testowanie akceptacyjne zazwyczaj uznaje się za ostatni poziom sekwencyjnego cyklu życia oprogramowania, ale może ono również odbywać się na innych jego etapach, np.:

 • testowanie akceptacyjne oprogramowania „do powszechnej sprzedaży” może odbywać się podczas jego instalowania lub integrowania;
 • estowanie akceptacyjne nowego udoskonalenia funkcjonalnego może mieć miejsce przed rozpoczęciem testowania systemowego.

W iteracyjnych modelach wytwarzania oprogramowania zespoły projektowe mogą stosować, na zakończenie każdej iteracji, różne formy testowania akceptacyjnego, takie jak testy skupiające się na weryfikacji zgodności nowej funkcjonalności z kryteriami akceptacji, bądź testy skupiające się na walidacji nowej funkcjonalności z punktu widzenia potrzeb użytkowników. Ponadto na końcu każdej iteracji, po ukończeniu każdej iteracji lub po wykonaniu serii iteracji, mogą być wykonywane testy alfa i beta, a także testy akceptacyjne wykonywane przez użytkownika, produkcyjne testy akceptacyjne oraz testy akceptacyjne zgodności z umową i zgodności z przepisami prawa.

Testowanie akceptacyjne przez użytkownika

Testowanie akceptacyjne systemu przez użytkownika, odbywa się w (symulowanym) środowisku produkcyjnym i skupia się zwykle na sprawdzeniu, czy system nadaje się do użytkowania przez przyszłych odbiorców. Głównym celem jest tu budowanie pewności, że system umożliwi użytkownikom spełnienie ich potrzeb, postawionych przed nim wymagań i wykona proces biznesowy z minimalną liczbą problemów, minimalnymi kosztem i ryzykiem.

Produkcyjne testy akceptacyjne

Testowanie akceptacyjne systemu przez operatorów lub administratorów odbywa się zwykle w (symulowanym) środowisku produkcyjnym. Testy skupiają się na aspektach operacyjnych i mogą obejmować:

 • testowanie mechanizmów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych;
 • instalowanie, odinstalowywanie i aktualizowanie oprogramowania;
 • usuwanie skutków awarii;
 • zarządzanie użytkownikami;
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych;
 • wykonywanie czynności związanych z ładowaniem i migracją danych;
 • sprawdzanie, czy występują podatności zabezpieczeń;
 • wykonywanie testów wydajnościowych.

Głównym celem produkcyjnych testów akceptacyjnych, jest uzyskanie pewności, że operatorzy lub administratorzy systemu będą w stanie zapewnić użytkownikom prawidłową pracę systemu w środowisku produkcyjnym, nawet w wyjątkowych i trudnych warunkach.

Testowanie akceptacyjne zgodności z umową i zgodności z przepisami prawa

Testowanie akceptacyjne zgodności z umową odbywa się zgodnie z kryteriami akceptacji zapisanymi w umowie dotyczącej wytworzenia oprogramowania na zlecenie. Powyższe kryteria akceptacji powinny zostać określone w momencie uzgadniania przez strony treści umowy. Tego rodzaju testowanie wykonują często użytkownicy lub niezależni testerzy.

Testowanie akceptacyjne zgodności z przepisami prawa jest wykonywane w kontekście obowiązujących aktów prawnych, takich jak: ustawy, rozporządzenia czy normy bezpieczeństwa. Tego rodzaju testowanie często wykonują użytkownicy lub niezależni testerzy, a rezultaty mogą być obserwowane lub kontrolowane przez organy nadzoru.

Głównym celem testowania akceptacyjnego zgodności z umową i zgodności z przepisami prawa jest uzyskanie pewności, że osiągnięto zgodność z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących umów lub regulacji.

Testowanie alfa i beta

Twórcy oprogramowania przeznaczonego do powszechnej sprzedaży (COTS), często chcą uzyskać informacje zwrotne od potencjalnych lub obecnych klientów, zanim oprogramowanie trafi na rynek. Służą do tego testy alfa i beta.

Testowanie alfa jest wykonywane w siedzibie organizacji wytwarzającej oprogramowanie, ale zamiast zespołu wytwórczego, testy wykonują potencjalni lub obecni klienci, i/lub operatorzy bądź niezależni testerzy. Z kolei testowanie beta, wykonują obecni lub potencjalni klienci we własnych lokalizacjach. Testy beta mogą być, ale nie muszą, poprzedzone testami alfa.

Jednym z celów testów alfa i beta jest budowanie zaufania potencjalnych i aktualnych klientów i/lub operatorów w kwestii korzystania z systemu w normalnych warunkach, w środowisku produkcyjnym, aby osiągnąć swoje cele wkładając w to minimalny wysiłek, koszt i ryzyko. Innym celem tych testów może być wykrywanie błędów związanych z warunkami i środowiskiem (środowiskami), w których system będzie używany, szczególnie wtedy, gdy takie warunki są trudne do odtworzenia dla zespołu projektowego.

Tekst (prawie) w całości pochodzi z sylabusa ISTQB 2018. Zostały z niego usunięte nagłówki, odesłania i zostać przeedytowany. Choć jako źródło wiedzy sylabus może być postrzegany jako zbyt "ciężki", w małych dawkach jest to bardzo wartościowe kompendium wiedzy.

Całość można pobrać ze strony.

To powinno Cię zainteresować