Zapewnienie jakości a testowanie w ISTQB. Ewolucja.

Zapewnienie jakości a testowanie w ISTQB. Ewolucja.
Dwa sylabusy ISTQB z 2011 i 2018 zupełnie inaczej podchodzą do kwestii relacji zapewnienia jakości i testowania. Przyjrzyjmy się tej ewolucji.

W sylabusie z 2011 roku zapewnienie jakości (ang. Quality Assurance) jest pojęciem o wiele szerszym od testowania wchodzącego w zakres kontroli jakości (ang. Quality Control). Ze względu na brak formalizmów te dwa elementy są w organizacjach traktowane jako jedno. Zapewnienie jakości ma "wyższe cele od testowania". kiedy testowanie koncentruje się na pojedynczym produkcie, zapewnienie jakości dba o jakość wszystkich wytwarzanych produktów.

ISTQB znacząco rozszerza definicję testowania oprogramowania wchodząc już w obszar zapewnienia jakości. Celem nadrzędnym testowania definiowanego przez ISTQB jest: ulepszyć produkt i proces. Cele pośrednie: znaleźć defekt, zbudować zaufanie, zapobiegać defektom. Przy jawnym rozdzieleniu tych czynności oczywiste jest, że testowanie może zgłaszać uwagi do procesu, ale samo nie redefiniuje procesu i zazwyczaj nie ma wpływu na ostateczny kształt procesu. Trudno też zgodzić się ze stwierdzeniem, że testowanie ulepsza produkt. Nawet jeśli ma to miejsce, to nie robi tego bezpośrednio.

W 2018 roku ISTQB patrzy już na relacje tych obszarów w inny sposób. Wprowadza zarządzania jakością (ang. Quality Management), które obejmuje czynności mające na celu kierowanie i nadzorowanie działań w dziedzinie jakości. Są to m.in.:

  • zapewnienie jakości, które skupia się na przestrzeganiu właściwych procesów w celu uzyskania pewności, że zostaną osiągnięte odpowiednie poziomy jakości. jeśli procesy są wykonywane prawidłowo, powstające w ich wyniku produkty pracy mają zwykle wyższą jakość, co przyczynia się do zapobiegania defektom;
  • kontrola jakości, która obejmuje szereg czynności, w tym czynności testowe. Czynności testowe stają się ważnym elementem procesu wytwarzania lub pielęgnacji oprogramowania.

Zapewnienie jakości wspiera właściwe testowanie.

Podsumowanie

Postrzeganie testowania jako części zapewnienia jakości nigdy do końca nie było jednoznaczne. jak można zapewnić jakość jeśli jedynie dostarcza się o niej informację? Sięgnięcie po szersze pojęcie zarządzania jakością zgodne z ISO 9000 jest rozsądnym rozwiązaniem. Pojawiają się nam więc zależne od siebie zapewnienie i kontrola jakości, które nie są bezpośrednio powiązane, ale jednocześnie wpływają na siebie nawzajem.

Choć ISTQB nie poszło dalej, to warto pamiętać, że w definicji mamy również inne ciekawe i warte rozwinięcia obszary (czynności) jak zdefiniowanie polityki jakościowej i celów jakościowych, planowanie jakości, kontrolowanie i poprawa jakości.

To powinno Cię zainteresować