Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 5

Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 5
Zasada 5. Typy zadań egzaminacyjnych

Zasady ISTQB® dopuszczają 4 rodzaje pytań egzaminacyjnych:

 • Pytanie typu A,
 • Pytanie typu rzymskiego (Roman type),
 • Pytanie na dopasowanie,
 • Pytanie typu wybierz N.

Są to pytania zamknięte wielokrotnego wyboru (tj. takie, w których kandydat musi wybrać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi). Informacja, ile odpowiedzi należy zaznaczyć, będzie podana przy każdym pytaniu na egzaminie. Najczęściej spotykane są pytania typu A. Aby udzielić na nie odpowiedzi, trzeba wskazać jedną (prawidłową) spośród czterech podanych.

Przykład pytania typu A:

Która z poniższych odpowiedzi opisuje warunek testowy? 

A. Wyróżniający atrybut modułu lub systemu. 
B. Testowalny aspekt modułu lub systemu zidentyfikowany jako podstawa testowania. 
C. Stopień, w jakim oprogramowanie zapewnia wykonywanie funkcji spełniających określone i domniemane potrzeby, gdy oprogramowanie jest używane w określonych warunkach. 
D. Przypadki testowe zaprojektowane w celu wykonywania kombinacji warunków i wynikających z nich działań. 

Wybierz jedną odpowiedź.

Pytania typu rzymskiego są nieco bardziej skomplikowane. Ich nazwa pochodzi od cyfr rzymskich, używanych w treści.

Przykład pytania typu rzymskiego:

Poniżej podana jest lista produktów pracy powstałych podczas wytwarzania oprogramowania. 

i). wymagania biznesowe 
ii). wymagania niefunkcjonalne 
iii). harmonogram 
iv). budżet 
v). diagramy aktywności 
vi). opowieści

Które z nich mogą być badane przy pomocy technik testowania statycznego? 

A. (i), (iii) oraz (v) mogą być badane, (ii), (iv) oraz (vi) nie mogą 
B. (i), (ii), (v) oraz (vi) mogą być badane, (iii) oraz (iv) nie mogą 
C. wszystkie mogą być badane 
D. (iii), (iv), (v) oraz (vi) mogą być badane, (i) oraz (ii) nie mogą 

Wybierz jedną odpowiedź.

Istotne jest w tych pytaniach to, że w odpowiedziach mamy zwrot określający które z podanych na liście zdań są prawdziwe, a które fałszywe (jak w przykładzie: "MOGĄ" bądź "NIE MOGĄ" być badane).

Pytania na dopasowanie wymagają od kandydata dopasowanie do siebie elementy dwóch list. Poniżej przykład takiego pytania:

Rozważ poniższą listę pojęć: 

 1. Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną 
 2. Testowanie decyzji 
 3. Testowanie przejść między stanami 
 4. Testowanie eksploracyjne 

oraz listę stwierdzeń, opisujących te pojęcia: 

a.Technika testowania, w której przypadki testowe są zaprojektowane tak, by wykonywać elementy modelu przejścia stanów 
b. Podejście do testowania, w którym testerzy dynamicznie projektują i przeprowadzają testy na podstawie swojej wiedzy, badania elementu testowego i wyników z poprzednich testów. 
c. Technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w celu wykonania kombinacji wejść i wynikających akcji. 
d. Forma testowania przepływu sterowania na podstawie wyników decyzji. 

Dopasuj terminy do stwierdzeń. 

A. 1c, 2d, 3b, 4a. 
B. 1c, 2b, 3d, 4a. 
C. 1d, 2b, 3a, 4c. 
D. 1d, 2c, 3b, 4a. 

Wybierz jedną odpowiedź. 

Takie pytania są stosowane rzadko, głównie na poziomie K1 i służą do sprawdzania znajomości pojęć słownikowych.

Ostatnim typem pytań są pytania typu Wybierz N, gdzie z listy odpowiedzi trzeba wskazać nie jedną, ale N poprawnych odpowiedzi. Zdarzało się, że w przeszłości proszono kandydatów o wskazanie dwóch z pięciu, trzy z sześciu lub trzy z siedmiu odpowiedzi. W obecnych pytaniach egzaminacyjnych wskaźnik N został ograniczony do dwóch i w typowym pytaniu tego typu należy wybrać dwie odpowiedzi z pięciu dostępnych. Wadą tego typu pytań jest to, że jest ono zaliczane tylko, gdy kandydat wskaże obie poprawne odpowiedzi.

Przykład pytania typu Wybierz N:

Wskaż DWA stwierdzenia dotyczące testowania statycznego, które są ZASADNICZO prawdziwe. 

A. Testowanie statyczne umożliwia wykrywanie i usuwanie defektów niewielkim kosztem. 
B. Testowanie statyczne ułatwia późniejsze testowanie dynamiczne. 
C. Testowanie statyczne pozwala dokonać wczesnej walidacji wymagań użytkowników. 
D. Testowanie statyczne umożliwia wykrycie problemów związanych z wykonywaniem kodu na wczesnym etapie cyklu życia. 
 E. W przypadku testowania systemu krytycznego ze względów bezpieczeństwa testowanie statyczne ma mniejszą wartość, ponieważ testowanie dynamiczne pozwala skuteczniej wykryć defekty. 

Wybierz DWIE odpowiedzi. 

Punktacja pytań egzaminacyjnych

Zgodnie z zasadą 4, w przypadku egzaminów na poziomie podstawowym, za każde pytanie można otrzymać jeden punkt przy wybraniu poprawnej opcji. Z kolei egzaminy na poziomie zaawansowanym posiadają punktację: 1, 2 lub 3 punkty. To, ile punktó w za odpowiedź można uzyskać, zależne jest od poziomu K celu nauczania odpowiadającego zadaniu. Zgodnie z tym, za poprawną odpowiedź na pytanie na poziomie:

 • K2 powinien być przyznany 1 punkt, 
 • K3 powinny być przyznane 2 punkty, 
 • K4 powinny być przyznane 3 punkty. 

W oficjalnych dokumentach ISTQB® zastrzega się jednak, że pytanie na poziomie K3 może mieć wartość 1, 2 lub 3 punktów, a pytanie na poziomie K4 – 2 lub 3 punktów, według uznania autora pytania. Punktacja każdego pytania jest jawna i taka informacja podana jest przy każdym zadaniu. Na przykład, następujące pytanie z przykładowych zadań egzaminacyjnych dla poziomu zaawansowanego "Analityk testów" zgodnego z sylabusem w wersji 3.1.0:

Pytanie (3 pkt.) 

Firma oferuje ubezpieczenia nieruchomości i stosuje w polisach pewne opcje. Są one zależne od następujących czynników: 

 • Rodzaj budynku: dom wolnostojący, budynek szeregowy, blok, domek wiejski 
 • Materiał: drewno, beton, cegła, różne 
 • Lokalizacja: miasto, przedmieścia, wieś, pustkowie 

Testujesz system korzystając z techniki testowania sposobem par podczas projektowania przypadków testowych. 

Używając techniki testowania sposobem par określ, ile przypadków testowych jest wymaganych, aby uzyskać pokrycie wszystkich par. 

A. 16. 
B. 12. 
C. 64. 
D. 4. 

Wybierz jedną odpowiedź.

jest związane z celem nauczania TA-3.2.6 na poziomie K4:

TA-3.2.6. (K4) Kandydat potrafi przeanalizować podane elementy specyfikacji i zaprojektować przypadki testowe korzystając z techniki testowania sposobem par.

Dlatego za prawidłową odpowiedź na to pytanie można otrzymać 3 punkty.

Natomiast za poprawną odpowiedź na pytanie:

Pytanie (1 p.) 

Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE jeśli chodzi o moment zaangażowania analityka testów w projekt w różnych modelach cyklu wytwarzania oprogramowania? 

A. W projektach realizowanych zgodnie z sekwencyjnym modelem V analityk testów powinien rozpocząć analizę testów w trakcie kodowania. 
B. W projektach realizowanych zgodnie z sekwencyjnym modelem V analityk testów powinien rozpocząć analizę testów w trakcie specyfikacji wymagań. 
C. Nie ma różnic między różnymi cyklami wytwarzania oprogramowania jeśli chodzi o moment zaangażowania analityków testów. 
D. W projektach zwinnych analityk testów powinien rozpocząć analizę i projektowanie testów w trakcie kodowania. 

Wybierz JEDNĄ odpowiedź. 

otrzyma się tylko 1 punkt, bo związane jest ono z celem nauczania TA-1.2.1, poziomu K2:

TA-1.2.1. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić, w jaki sposób i z jakich przyczyn czas i zakres zaangażowania analityka testów różnią się w różnych modelach cyklu wytwarzania oprogramowania. 

Poprzednia zasada dostępna jest >> tutaj <<

To powinno Cię zainteresować