Testerzy odpowiadają testerom 38. Pytania wielokrotnego wyboru na egzaminie ISTQB

Testerzy odpowiadają testerom 38. Pytania wielokrotnego wyboru na egzaminie ISTQB
"Piszę do Państwa z zapytaniem czy aktualny egzamin ISTQB Poziomu Podstawowego jest egzaminem wielokrotnego wyboru, a dokładniej czy każde z 40 pytań będzie wielokrotnego wyboru?". Odpowiadamy.

By dobrze zrozumieć podejście ISTQB do pytań "wielokrotnego wyboru" musimy przeanalizować materiały źródłowe.

Sylabus ISTQB PP mówi, że "Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 65% pytań (tj. 26 pytań)." Poprawne jest więc twierdzenie, że wszystkie pytania na egzaminie są wielokrotnego wyboru.

W publikacji "Certyfikowany tester. Sylabus poziomu podstawowego 2018. Struktura i zasady tworzenia egzaminów" są następujące informacje:

  1. Definicja wielokrotnego wyboru (Multiple-Choice): forma oceny, w której respondenci proszeni są o wybór najlepszej możliwej – zgodnie z odpowiednim sylabusem – jednej (lub kilku) odpowiedzi z podanych opcji na liście.
  2. "Każdy egzamin na Certyfikowanego Testera – Poziom Podstawowy składa się z zestawu pytań wielokrotnego wyboru [...]".
  3. "Egzamin składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru."

Znajdujemy tu więc potwierdzenie tego co zapisane jest w sylabusie.

W zestawach egzaminacyjnych znajduje się informacja "Wybierz jedną odpowiedź". W tej lub podobnej formie występuje ona we wszystkich pytaniach na egzaminie ISTQB PP ponieważ tutaj ZAWSZE zaznaczamy tylko jedną odpowiedź. Użyte w dokumentach ISTQB sformułowanie "wielokrotny wybór" odnosi się do konstrukcji samego pytania. Oznacza, że poprawną odpowiedź musimy wskazać spośród propozycji, z których pozostałe są niepoprawne.

Podsumowując, pytania na egzaminie ISTQB są wielokrotnego wyboru, ale na Poziomie Podstawowym poprawna będzie zawsze tylko jedna odpowiedź.

To powinno Cię zainteresować